THETA Doradztwo Techniczne

PL

baner e akademia THETA www

Oferta

icon strefa studenta

REACH

Zróbmy to razem

icon rekrutacja
Karty SDS

Podstawowy dokument Twój i Twojego odbiorcy

icon strefa studenta

Transport

Transport Towarów Niebezpiecznych - bezpieczeństwo niejedno ma imię

icon rekrutacja
Produkty biobójcze

Rejestracja - powierz ją specjalistom

icon strefa studenta

Kosmetyki

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu - wymagania i procedury

Aktualności

baner kurs SA WWW THETA

baner karty sds1

Kwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza”

okladka KW4 maxKwartalnik Chemiczny „Prawo i Wiedza” jest niszowym czasopismem poświęconym legislacji i nowościom na rynku branż związanych z produktami chemicznymi dotyczącym zarówno producentów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, jak i ich importerom, dystrybutorom oraz użytkownikom.

Znajdą tu Państwo najnowsze informacje dotyczące zmian w prawie, zarówno polskim, jak i europejskim, opinie prawników, porady i recenzje ekspertów w takich dziedzinach, jak REACH, CLP, transport towarów niebezpiecznych, odpady i ochrona środowiska, eksport i import chemikaliów, nanomateriały, produkty biobójcze, kosmetyki i artykuły dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz wiele innych.

„Kwartalnik Chemiczny: Prawo i Wiedza” wypełnia istniejącą dotychczas wyraźną lukę informacyjną na temat polskiego i europejskiego prawodawstwa europejskiego w obszarze chemikaliów, w szczególności w zakresie porad ekspertów oraz zmian w legislacji, które zwykle nie są dostępne dla przedsiębiorców lub są rozproszone i trudne do zebrania.

www.kwartalnikchemiczny.pl transport01
 
 
ADR - transport drogowy towarów niebezpiecznych

Transport lądowy ma największy udział ilościowy, jeśli chodzi o przemieszczanie produktów chemicznych w Europie. Głównym aktem prawnym dotyczącym przewozu drogowego jest Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Dodatkowo w Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, która wdraża dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Ustawa ta wprowadza również szereg kolejnych rozporządzeń wykonawczych.

 
Doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych - doradca DGSA

W świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, KAŻDE PRZEDSIĘBIORSTWO, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom (doradca ADR - Dangerous Goods' Safety Adviser). Pracownicy wykonujący czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, zgodnie z działem 1.3 Umowy Europejskiej powinni przejść szkolenie odpowiednie do zakresu swoich obowiązków. Szkolenie takie powinien przeprowadzić uprawniony doradca DGSA.

Do obowiązków doradcy należy m.in.:
 1. śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
 2. doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 3. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 4. kontrola przestrzegania wymagań dotyczących oznakowania towarów niebezpiecznych, procedur załadunku i rozładunku oraz kontrola dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
 5. prowadzenie dochodzeń i przygotowywanie raportów powypadkowych na temat naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
 6. sprawdzanie istnienia planu ochrony,
 7. szkolenie pracowników oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej.

Ocena obowiązków i doradztwo - zróbmy to razem

Aby móc prawidłowo określić zakres działalności Państwa firmy w obszarze transportu towarów niebezpiecznych, oferujemy przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu „0", dzięki któremu będzie można dokładnie ocenić potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań tak różnorodnych przepisów. Dzięki „Audytowi 0" możliwe będzie bardzo racjonalne i zindywidualizowane działanie – dokładnie pod potrzeby i zakres obowiązków Państwa przedsiębiorstwa. Ponadto będzie można określić, czy konieczny jest w firmie doradca DGSA, czy nie, jakiego rodzaju szkolenia i działania należy przedsięwziąć i w jakiej kolejności.


Ponadto w ramach naszych usług oferujemy pełne wsparcie firmy od strony legislacyjnej związanej z wypełnianiem prawnych obowiązków w zakresie transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) – w tym także ustanowienie dyplomowanego doradcy DGSA:
 1. sprawdzenie klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 2. określenie warunków i sposobu przewozu towarów niebezpiecznych,
 3. dobór pojazdu, dobór opakowań, oznakowanie sztuk przesyłki, stosowanie nalepek ostrzegawczych,
 4. opracowanie wzorów odpowiedniej dokumentacji, jaka musi towarzyszyć transportowi towarów niebezpiecznych,
 5. pomoc w stosowaniu wyłączeń z przepisów, pozwalających na obniżenie kosztów transportu,
 6. opracowywanie dokumentacji powypadkowej i pokontrolnej, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 7. opracowanie dokumentacji wymaganej do przewozu odpadów niebezpiecznych,
 8. szkolenia wewnętrzne dla pracowników przedsiębiorstwa,
 9. obowiązkowe przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy,
 10. bieżące doradztwo ADR.

 baner kogo dot ADRv4

 

Szkolenia i warsztaty:

Prowadzimy szkolenia i kursy (otwarte oraz zamknięte) dotyczące wszystkich istotnych zagadnień związanych z transportem drogowym (ADR):

 1. szkolenia stanowiskowe,
 2. szkolenia dla załadowców i rozładowców oraz działów logistyki i spedycji,
 3. kursy ADR dla kierowców (początkujące i recertyfikujace),
 4. i inne.

 
Zapraszamy do kontaktu.