THETA Doradztwo Techniczne

PL

Kalendarz szkoleń

DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP Wróć do kalendarza

Program szkolenia:
 1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.
 2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.
 3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.
 4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:
    • karty charakterystyki,
    • scenariusze narażenia,
    • informowanie o wyrobach,
    • przekazywanie informacji w górę łańcucha dostawy.
 5. Generowanie kodu UFI i przekazywanie informacji za pośrednictwem Portalu powiadamiania ośrodków zatruć (PCN)
    • notyfikacja mieszanin stwarzających zagrożenie (format PCN)
    • okresy przejściowe
    • cel i zakres przekazywanych informacji
    • format przekazywanych danych
    • aktualizacja informacji
    • UFI jako nowy element oznakowania
 6. System deskryptorów jako narzędzie komunikacji pomiędzy dalszym użytkownikiem a rejestrującym.
 7. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.
 8. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP
    • uwzględnienie zmian wprowadzanych 12ATP
 9. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.
10. Zakazy i ograniczenia.
11. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:
    • definicja pojęcia wyrób,
    • problemy z klasyfikacją,
    • obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,
    • substancje z listy SVHC,
12. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.
13. Dyskusja.
 
 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
Uczestnicy:
Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.
 
Cel:
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.
 
Szkolenie poprowadzi:
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.
 
Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro
 
Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład / Pytania na zakończenie
Termin: 10.10.2019
600 netto PLN/os.
Kod Szkolenia: DU/10102019
Dostępnych miejsc: 6

Rejestracja na to szkolenie została zakończona prosimy o kontakt telefoniczny

Cena first minute

570 PLN netto

dotyczy zgłoszenia dokonanego na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia

 

 przy zgłoszeniu większej liczby osób przysługuje 

RABAT 10 %

dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360 

j.krajewska@theta-doradztwo.pl

Wróć do kalendarza

Wyślij zapytanie


*) dane obowiązkowe

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, z biurem zamiejscowym w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@theta-doradztwo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej


Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online
 

Wróć