THETA Doradztwo Techniczne

PL
cysterna kolejowa v2
 
 
RID - transport kolejowy towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją reguluje Regulamin RID stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowych przewozach kolejami (COTIF) sporządzonej w Berlinie dnia 9 maja 1980 r. W odniesieniu do ruchu krajowego, włączenie przepisów Regulaminu RID zostało zrealizowane poprzez Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2016 Nr 1834) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. która wdraża dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Ustawa ta wprowadza również szereg kolejnych rozporządzeń wykonawczych.

 
Doradca ds. transportu towarów niebezpiecznych - doradca DGSA

W świetle przepisów Regulaminu RID oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, KAŻDE PRZEDSIĘBIORSTWO, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom (doradca RID - Dangerous Goods' Safety Adviser). Pracownicy wykonujący czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, zgodnie z działem 1.3 Regulaminu RID powinni przejść szkolenie odpowiednie do zakresu swoich obowiązków. Szkolenie takie powinien przeprowadzić uprawniony doradca DGSA.

Do obowiązków doradcy należy m.in.:
  1. śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
  2. doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  3. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  4. kontrola przestrzegania wymagań dotyczących oznakowania towarów niebezpiecznych, procedur załadunku i rozładunku oraz kontrola dokumentów wymaganych podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  5. prowadzenie dochodzeń i przygotowywanie raportów powypadkowych na temat naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
  6. sprawdzanie istnienia planów bezpieczeństwa,
  7. szkolenie pracowników.

Ocena obowiązków i doradztwo - zróbmy to razem

Aby móc prawidłowo określić zakres działalności Państwa firmy w obszarze transportu towarów niebezpiecznych, oferujemy przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu „0", dzięki któremu będzie można dokładnie ocenić potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań tak różnorodnych przepisów. Dzięki „Audytowi 0" możliwe będzie bardzo racjonalne i zindywidualizowane działanie – dokładnie pod potrzeby i zakres obowiązków Państwa przedsiębiorstwa. Ponadto będzie można określić, czy konieczne jest w firmie wyznaczenie doradcy DGSA, czy nie, jakiego rodzaju szkolenia i działania należy przedsięwziąć i w jakiej kolejności.

Ponadto w ramach naszych usług oferujemy pełne wsparcie firmy od strony legislacyjnej związanej z wypełnianiem prawnych obowiązków w zakresie transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych (RID) – w tym także wyznaczenie dyplomowanego doradcy DGSA.

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO