THETA Doradztwo Techniczne

PL

eksport 01

 

Eksport i import niebezpiecznych chemikaliów

Jednym z podstawowych elementów unijnego prawodawstwa chemicznego jest kwestia importu i eksportu produktów chemicznych. Ponieważ przemysł chemiczny Wspólnoty Europejskiej jest jednym z największych na świecie producentów chemikaliów, to i zagadnienie importu/eksportu chemikaliów jest też ściśle regulowane i kontrolowane odpowiednimi przepisami zarówno na poziomie traktatów międzynarodowych, jak i rozporządzeń unijnych.

Dla przykładu, zgodnie z postanowieniami Konwencji Rotterdamskiej, produkcja i stosowanie niektórych chemikaliów wytwarzanych na potrzeby wywozu i przeznaczonych do wykorzystania w innych krajach jest ograniczone lub wręcz surowo zabronione w UE.

Najważniejszym, choć także nie jedynym rozporządzeniem regulującym kwestie transgranicznego obrotu chemikaliami jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 649/2012 dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, zastępujące dotychczasowe rozporządzenie nr 689/2008. Wdraża ono na obszarze UE Konwencję Rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi substancjami chemicznymi (procedura PIC), której celem jest m.in. ochrona zdrowia oraz środowiska przed potencjalnym zagrożeniem.

W rozporządzeniu określone zostają m.in. niektóre zasady dotyczące wywozu niebezpiecznych chemikaliów, które są zakazane lub podlegają surowym ograniczeniom w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to jest potwierdzeniem zobowiązań krajów Wspólnoty do zapewnienia właściwej kontroli w obrocie i stosowaniu niebezpiecznych chemikaliów na poziomie globalnym, w oparciu o zasadę, że powinno ono zapewniać ochronę zdrowia i środowiska na terenie, jak i poza jej granicami.

Ponadto samo rozporządzenie 649/2012 powiązane jest z innymi przepisami unijnymi dotyczącymi chemikaliów, m.in. z rozporządzeniem REACH [Rozporządzenie (WE) 1907/2006] oraz CLP [Rozporządzenie (WE) 1272/2008]. Kwestie wywozu i przywozu chemikaliów spoza terenu UE stanowią duży problem dla firm, gdyż same przepisy nakładają na importerów i eksporterów szereg obowiązków dokumentacyjnych i zakładają dogłębną znajomość zagadnień prawnych, obowiązków zgłaszania importu na teren Wspólnoty substancji chemicznych, odpowiednich ograniczeń, wyłączeń, wymogów pakowania, oznakowywania, klasyfikacji oraz wymogów związanych z transportem towarów niebezpiecznych (m.in. ADR, RID, IATA, IMDG), itp.

Różnego rodzaju zakazami i ograniczeniami oraz procedurami powiadomienia odpowiednich organów wynikającymi z rozporządzenia 649/2012 objętych jest szereg substancji istotnych dla przemysłu chemicznego, producentów i impoterów mieszanin, a w konsekwencji także dla konsumentów.

Są to m.in.

 1. nikotyna (również jako składnik e-papierosów),
 2. oksyetylenowane nonylofenole,
 3. substancje z grupy PBB i PCT,
 4. permetryna,
 5. wszystkie związki tributylocyny,
 6. związki ołowiu i związki rtęci
 7. pestycydy,
 8. i wiele innych.


Nasza oferta kierowana jest do wszystkich firm, które zajmują się w swojej działalność zarówno importem, jak i eksportem substancji chemicznych spoza terenu UE, w postaci własnej, jak i w mieszaninach, czy wyrobach.

Oferujemy kompleksową ocenę odpowiednich importowanych lub eksportowanych substancji pod kątem wymagań prawnych na terenie UE, a w szczególności:

 1. ocenę konieczności stosowania postanowień rozporządzenia 649/2012 w firmie,
 2. ocenę konieczności rejestracji na terenie UE importowanych lub produkowanych substancji zarówno czystych, jak i obecnych w produktach chemicznych (mieszaninach) lub w wyrobach zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1907/2006,
 3. przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia importu spoza obszaru WE Państwa substancji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 649/2012,
 4. przygotowanie kompleksowej dokumentacji eksportowej dla wymagających tego substancji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 649/2012,
 5. jprzygotowanie odpowiedniego oznakowania i klasyfikacji oraz etykiet dla importowanych i eksportowanych chemikaliów zgodnie z aktualnymi wymaganiami rozp. 1272/2008,
 6. opracowanie wymaganej prawem UE dokumentacji (m.in. karty charakterystyki (SDS), etykiety, informacji technicznej i innych) w tym także tłumaczeń technicznych wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów: z i na język polski.

Zapraszamy do kontaktu.

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG