THETA Doradztwo Techniczne

PL

REACH

Koniec okresu przejściowego dla rejestracji substancji
w zakresie 1-<100 ton/rok już za:

 reach 01

Rozporządzenie REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006] stanowi dziś najważniejszy akt prawny regulujący zasady wprowadzania produktów chemicznych do obrotu na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Nakłada ono szereg nowych obowiązków zarówno na producentów, importerów, jak i na dalszych użytkowników, zajmujących się substancjami i mieszaninami chemicznymi na terenie UE. REACH dotyczy w różnym zakresie nie tylko bezpośrednio przemysłu chemicznego, ale również wielu innych dziedzin m.in. włókiennictwa, górnictwa, hutnictwa, przemysłu tytoniowego, papierniczego lub tworzyw sztucznych, branży budowlanej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz wielu innych.

Zasadniczym celem wprowadzenia systemu REACH, zapisanym w samym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska poprzez kontrolę najbardziej szkodliwych substancji wprowadzanych na rynek Wspólnoty, propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym Wspólnoty przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności przemysłu chemicznego. Idea rozporządzenia REACH opiera się na założeniu, iż to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie człowieka ani na środowisko. Z punktu widzenia przemysłu, producentów, importerów oraz dalszych użytkowników wiąże się to z wypełnieniem szeregu skomplikowanych wymagań bez których zabroniony jest wręcz obrót substancjami chemicznymi w UE.

REACH - zróbmy to razem

Sprostanie wszystkim wymaganiom, jakie nakłada rozp. REACH nie jest zadaniem prostym. Potrzebna jest nie tylko wiedza prawnicza, czy chemiczna, ale także przydatne jest doświadczenie praktyczne. Zasadniczym pytanie, na które należy odpowiedzieć w każdej firmie mogącej mieć obowiązki wynikające z rozp. REACH jest zakres, w jakim podlega ona pod to rozporządzenie.

Firma THETA Doradztwo Techniczne, pragnąc pomóc swoim klientom w zrozumieniu i wypełnianiu nowych obowiązków nakładanych przez rozporządzenie REACH, przygotowała kompleksową ofertę usług w tym zakresie.

 
REACH - oferta

Analiza potrzeb Państwa firmy pod kątem konkretnych obowiązków wynikających z rozporządzeniem REACH: „Audyt weryfikacyjny obowiązków REACH".

Audyt weryfikacyjny ma na celu identyfikację możliwych obowiązków wynikających z rozp. REACH i zakończony jest pisemnym raportem podsumowującym. Audyt weryfikacyjny uwzględnia wszystkie aspekty działalności przewidywane przez rozporządzenie REACH z punktu widzenia producenta, importera i dalszego użytkownika, czyli każdej firmy mającej do czynienia z produktami chemicznymi.

Wszystkie Audyty prowadzone są przez wykwalifikowanych audytorów posiadających certyfikaty Audytora wewnętrznego REACH wydane przez jednostkę akredytacyjną RW TÜV NORD.

Przeprowadzanie wszelkich, przewidzianych w rozp. REACH procedur rejestracyjnych:

 1. rejestracji właściwej substancji i półproduktów – wybierając najbardziej ekonomicznie uzasadnioną drogę rejestracji.
  W ramach rejestracji oferujemy pełną obsługę logistyczną i merytoryczną, m.in. kontakt z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), analizę i zlecenie koniecznych badań rejestrowanych substancji, reprezentację na forum informacji o substancji (SIEF) i w konsorcjum, reprezentację firmy jako strona trzecia lub jako wyłączny przedstawiciel, opracowanie, przygotowanie i przedłożenie wszystkich dokumentów rejestracyjnych – w tym także w formacie IUCLID6.
 2. aktualizacji danych dla zarejestrowanej już substancji.

Ponadto, w ramach obowiązków pozarejestracyjnych wynikających z rozp. REACH oferujemy:

 1. doradztwo i przygotowanie wszelkich dokumentów w komunikacji z dostawcami, odbiorcami oraz Europejską Agencją Chemiczną (ECHA), komunikację w łańcuchu dostaw, przygotowanie odpowiednich dokumentów i zgłoszeń m.in.:
 2. pomoc w interpretacji przepisów dotyczących wprowadzania postanowień rozporządzenia REACH, monitorowanie zmian w przepisach, przygotowanie pism i odpowiedzi na zapytania prawne,
 3. przygotowanie informacji dla odbiorców o wyrobach zawierających w swoim składzie substancje SVHC oraz zgłaszanie do ECHA substancji SVHC zawartych w wyrobach,
 4. przygotowanie Karty Charakterystyki zgodne z wymaganiami REACH i/lub odpowiednich scenariuszy narażenia,
 5. przygotowanie informacji o zagrożeniach dla substancji lub mieszanin niepodlegających obowiązkowi posiadania karty charakterystyki,
 6. przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji zgodnie z załącznikiem XIV rozporządzenia REACH,
 7. zgłoszenie do ECHA substancji PPORD, substancji produkowanych lub importowanych w celu badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju zgodnie z art. 9 rozp. REACH,
 8. informowanie o klasyfikacji i oznakowaniu wprowadzanych do obrotu substancji chemicznych,
 9. przygotowanie obowiązkowej oceny bezpieczeństwa i raportu bezpieczeństwa chemicznego dla tzw. zastosowań niezidentyfikowanych (dalsi użytkownicy),
 10. oraz wiele innych (w sprawie szczegółów prosimy o kontakt).

 

Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia i warsztaty (otwarte oraz zamknięte) dotyczące wszystkich istotnych zagadnień rozporządzenia REACH: od szkoleń podstawowych po wysoce wyspecjalizowane warsztaty poświęcone konkretnym problemom istotnym w danej branży czy przedsiębiorstwie.


Czytaj więcej o szkoleniach >>>

Zapraszamy do kontaktu.

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG