THETA Doradztwo Techniczne

PL

eldiom oferta THETA


ELDIOM - obowiązkowy system powiadomienia o niebezpiecznych mieszaninach chemicznych

Obok wszystkich obowiązków związanych z przygotowaniem karty charakterystyki produktu niebezpiecznego, opracowaniem etykiety i odpowiedniego oznakowania, każdą niebezpieczną mieszaninę chemiczną należy obligatoryjnie zgłosić do Inspektora ds. Substancji Chemicznych.

Każda osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie i wprowadzająca taką mieszaninę do obrotu oraz osoba fizyczna lub prawna, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazują Inspektorowi ds. Substancji Chemicznych informację o takiej mieszaninie. Informacje te przekazywane są za pomocą systemu ELDIOM.

 

Obowiązek ten wynika wprost z art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych jest przedmiotem kontroli inspekcji.

 

Zgłoszenie do systemu ELDIOM – szybko i kompleksowo

Dla wszystkich kart charakterystyki – zarówno tych opracowanych przez THETA, jak i innych – nasi specjaliści dokonają pełnego zgłoszenia:

  • rejestracji Państwa firmy w systemie ELDIOM
  • zgłoszenia kart – jeśli będą one podlegały pod ten obowiązek
  • uzyskania potwierdzenia zgłoszenia (przydatne w przypadku kontroli) – oficjalnego powiadomienia Inspektora ds. Substancji Chemicznych

Obowiązkowe zgłaszanie mieszanin chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Analogicznie, w pozostałych krajach Unii Europejskiej wymagane są zgłoszenia mieszanin do instytucji będących odpowiednikami Inspektora ds. Substancji Chemicznych. Na podstawie art. 45 rozporządzenia CLP oraz właściwych przepisów państw UE, utworzono krajowe systemy powiadamiania o niebezpiecznych mieszaninach wprowadzanych do obrotu na terenie danego państwa.

Zgłoszenie wprowadzanych do obrotu mieszanin niebezpiecznych w odpowiednich systemach krajowych UE jest również obligatoryjne.

Niestety, w niemal każdym kraju zasady zgłaszania oraz zakres informacji, jakie podlegają zgłoszeniu, są bardzo różne, co powoduje chaos i trudności w przebrnięciu przez kolejne krajowe legislacje. Ponadto zdarza się, iż w urzędach niektórych krajów pobierane są opłaty za przyjęcie zgłoszenia lub nadanie numeru alarmowego.

Aby ułatwić Państwu jako eksporterom i dystrybutorom produktów chemicznych w krajach UE to zadanie, realizujemy kompleksowo całą procedurę powiadamiania i zgłaszania w odpowiednich urzędach wybranych państw członkowskich.

bulgaria flag    czech republic flag    estonia flag    latvia flag    de    slovakia flag    hungary flag    finland flag    croatia flag    spain flag    it    greek flag    portugal flag    austria flag    netherlands flag


Zapraszamy do współpracy

>>>>KONTAKT