THETA Doradztwo Techniczne

PL
sds 01
 
Karty Charakterystyki - to więcej niż dokument

Karta charakterystyki jest jednym z podstawowych i najbardziej użytecznych narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem. Obowiązek jej sporządzenia wynika z art. 31 rozp. REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006].

Zasadniczym celem sporządzania Karty Charakterystyki jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem wynikających z kontaktu z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Karty Charakterystyki przeznaczone są przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.


Niedozwolone jest stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez wymaganej dla nich karty charakterystyki.

CLP - kluczem do dobrej karty jest prawidłowa klasyfikacja zagrożeń

CLP 0120 stycznia 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 zwane dalej rozporządzeniem CLP.

System CLP zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń, zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. Zawiera on również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach, zawierające wymogi dotyczące oznakowania i kart charakterystyki.

Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i zwroty ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach.

Czytaj więcej >>>


Karta Charakterystyki - podstawowy dokument Twój i Twojego odbiorcy

Zgodnie z wymogami prawnymi Karta Charakterystyki powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii, itp.). Jest jednym z ważniejszych dokumentów przewidzianych w łańcuchu dostaw zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Za prawidłowe przygotowania i wprowadzenia do obrotu właściwie przygotowanej, zarówno pod względem merytorycznym (klasyfikacja i opis zagrożeń), jak i formalnym Karty Charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel, importer lub dostawca danego produktu chemicznego. Karta Charakterystyki powinna być także aktualizowana i uzupełniona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz przepisach Wspólnotowych.Oferta:

W ramach usług związanych z przygotowaniem kart charakterystyki oferujemy m.in.: przygotowanie karty charakterystyki, zarówno na postawie receptury, jak i oryginalnej karty w dowolnym języku obcym, a także sporządzenie karty charakterystyki na wiele różnych języków zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2015/830/EU. Opracowanie klasyfikacji zgodnej z wymaganiami rozporządzenia CLP (GHS), a w szczególności:

 1. opracowywanie kart charakterystyki na podstawie pierwotnych danych (receptury),
 2. opracowywanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z innych języków obcych z dostosowaniem jej do wszystkich szczegółowych przepisów polskich i UE,
 3. przygotowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008,
 4. opracowanie kart charakterystyki we wszystkich językach obowiązujących w UE oraz w językach pozaunijnych (rosyjski, ukraiński, norweski). Na życzenie możliwe jest też przygotowanie Karty charakterystyki w innych językach,
 5. ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym przygotowanym specjalnie dla Państwa firmy,

Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi ekspertów, reprezentujących wszystkie niezbędne obszary wiedzy zarówno technicznej, jak i prawnej, THETA Doradztwo Techniczne jest w stanie zapewnić, iż dokumentacja Państwa produktów będzie opracowana zawsze rzetelnie i zgodnie z aktualnymi przepisami – zarówno unijnymi jak i krajowymi.


Oznakowanie opakowań

Niezależnie od obowiązków sporządzenia karty charakterystyki, opakowania wszystkich substancji i mieszanin niebezpiecznych powinny być odpowiednio opisane i oznakowane - zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i unijnymi. Treść oznakowania, wielkość i rodzaj znaków bezpieczeństwa zależy nie tylko od zagrożeń, jakie stwarza dany produkt, ale i od wielkości opakowań, rodzaju produktu i wielu innych wymagań prawnych.

Szczegółowe zasady oznakowania opisano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445) oraz rozporządzeniu CLP (WE) 1272/2008.

Ponadto, aby prawidłowo oznakować i opisać etykietę oraz opakowanie produktu chemicznego niezbędna jest wiedza, której źródłem są też inne przepisy – zarówno polskie, jak i wspólnotowe - o zasadach i obowiązkach umieszczania na opakowaniu dodatkowego oznakowania. Są to m.in.:
 1. Przepisy regulujące umieszczanie oznakowania przeznaczonego dla osób niewidomych i niedowidzących (Dz.U. 2012, poz. 688 ze zm.),
 2. Przepisy regulujące zasady zabezpieczania opakowań produktów niebezpiecznych przed otwarciem przez dzieci Dz.U. 2012, poz. 688 ze zm.),
 3. Przepisy regulujące dodatkowe obowiązki oznakowania wyrobów aerozolowych (Dz. U. Nr 188, poz. 1460; Dz.U. 2014 poz. 345)
 4. Przepisy transportowe – oznakowanie opakowań w transporcie (transport ADR),
 5. Przepisy dotyczące towarów paczkowanych (Dz.U. Nr 91, poz. 740 ze zm. Dz. U. nr 229, poz. 1495 z 2010 r.),
 6. Przepisy związane z recyclingiem opakowań (Dz. U. Nr 94, poz. 927, 94/62/WE)
 7. Oraz inne regulacje polskie i Wspólnotowe.

Oznakowanie opakowań - kompleksowa oferta

W ramach spełnienia wymagań związanych z prawidłowym oznakowaniem opakowań produktów chemicznych pod kątem ich prawidłowego opisu i oznakowania oferujemy kompleksowy przegląd i przygotowanie etykiet oraz odpowiednich wytycznych do oznakowania opakowań, a w szczególności:

 1. ocenę posiadanych przez Państwa oznakowań (etykiet) produktów chemicznych – wszystkich kategorii - pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym przygotowanym specjalnie dla Państwa firmy,
 2. opracowywanie nowych oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki i/lub danych o produktach,
 3. aktualizację istniejących oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki i/lub danych o produktach,
 4. opracowanie nowych oznakowań zgodnych z obowiązującymi przepisami rozporządzenia CLP (WE) 1272/2008.

Karta Charakterystyki - to nie wszystko

Samo przygotowanie karty charakterystyki oraz oznakowanie produktu chemicznego nie wyczerpuje wszystkich obowiązków związanych z wprowadzaniem produktu chemicznego do obrotu. Niezbędna jest kompleksowa wiedza i stały monitoring wszystkich istotnych przepisów.

THETA Doradztwo Techniczne proponuje nowatorski i sprawdzony program oceny całej dokumentacji (audyt) połączony z raportem poaudytowym oraz harmonogramem koniecznych do wdrożenia działań. Dzięki temu zidentyfikowane i ocenione będą wszystkie te elementy działalności związane z bezpieczeństwem, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania dokumentacji zarówno na potrzeby Państwa klientów, jak i zgodnie z wymaganiami inspekcji i instytucji kontrolnych.

Jednocześnie zapewniamy stały monitoring przepisów krajowych i unijnych pod kątem zmian istotnych dla zachowania aktualności dokumentacji Państwa produktów i na podstawie wspólnych ustaleń dokonujemy odpowiednich zmian i aktualizacji dokumentów.


Oferta - doradztwo i audyty

Audyt i doradztwo w zakresie nadzoru i monitorowania substancji niebezpiecznych w firmie, obowiązku sporządzania dokumentów oraz kontaktu z dostawcami i odbiorcami. Audyt - analiza potrzeb firmy pod kątem obowiązków przygotowania dokumentacji dla produktów chemicznych, informowania dostawców i odbiorców oraz zarzadzania chemikaliami w firmie (m.in. zgodnie z rozp. REACH).

Wszystkie Audyty prowadzone są przez wykwalifikowanych audytorów posiadających certyfikaty Audytora wewnętrznego REACH wydane przez jednostkę akredytacyjną RW TÜV NORD.

 1. monitorowanie i informowanie o zmianach w istotnych dla przedsiębiorstwa przepisach z zakresu obrotu chemikaliami (polskich i unijnych),
 2. pomoc w interpretacji przepisów dotyczących wprowadzania chemikaliów do obrotu,
 3. przygotowanie pism i interpretacji dla klientów, dostawców i organów kontrolnych na gruncie przepisów REACH, CLP i Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 ze zm.)

Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi ekspertów, reprezentujących wszystkie niezbędne obszary wiedzy zarówno technicznej, jak i prawnej, THETA Doradztwo Techniczne jest w stanie zapewnić prawidłowe opracowanie kart charakterystyki, jak również przygotowanie oznakowania etykiet produktów chemicznych.


Szkolenia i warsztaty

Prowadzimy szkolenia i warsztaty (otwarte oraz zamknięte) dotyczące wszystkich istotnych zagadnień związanych z kartami charakterystyki, oznakowaniem produktów chemicznych i ich bezpieczeństwem: od szkoleń podstawowych po wysoce wyspecjalizowane warsztaty poświęcone konkretnym problemom istotnym w danej branży czy przedsiębiorstwie.

Sprawdź nasze szkolenia na www.e-akademia-theta.pl

baner karty sds


Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Najbliższe Szkolenie

Brak wydarzeń

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG