THETA Doradztwo Techniczne

PL

e papieros baner 1

 

Papierosy elektroniczne - nowe prawo, nowe obowiązki

Wraz z wejściem w życie dyrektywy 2014/40/UE oraz powstałych na tej bazie przepisów wdrażających dyrektywę w krajach Unii Europejskiej, rynek papierosów elektronicznych zmienił się diametralnie. Nowe obowiązki prawne, konieczność zgłoszeń, prowadzenia badań i restrykcyjne ograniczenia odnośnie składu produktów, a także reklamy i zasad sprzedaży odmieniają całą branżę.

Mnogość bardzo wymagających przepisów, a co za tym idzie i obowiązków, zarówno dla producentów papierosów elektronicznych i płynów nikotynowych, jak ich importerów i dystrybutorów oraz sprzedawców sprawia, iż potrzebne jest zewnętrzne wsparcie specjalistycznej firmy znającej wymagania prawa w tym zakresie. Firmy mogącej zabezpieczyć Państwa przed możliwymi błędami przy wprowadzeniu na rynek tak restrykcyjnie obwarowanych produktów.

Zgodność z prawem przede wszystkim

W Polsce aktem prawnym wdrażającym postanowienia dyrektywy jest ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa wprowadza szereg istotnych postanowień w odniesieniu do branży e-papierosów regulując kwestie nieobjęte dotychczasową ustawą m.in. takie, jak nowatorskie wyroby tytoniowe, transgraniczna sprzedaż na odległość papierosów elektronicznych, czy wyrobów ziołowych do palenia, a także w zakresie oznakowania i reklamy oraz wiele innych. Dodatkowo, zgodnie z Dyrektywą 2014/40/UE, producenci i importerzy papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych muszą zgłaszać dany wyrób, jaki mają zamiar wprowadzić do obrotu właściwym organom państw członkowskich. Muszą dokonać zgłoszenia odpowiedniej dokumentacji we właściwej formie i terminie, a w przypadku modyfikacji wyrobu – do aktualizacji lub ponownego zgłoszenia.

Istotne są też coroczne, szczegółowe sprawozdania, które należy złożyć do odpowiednich organów administracji, a odnoszące się zarówno do form sprzedaży, grupy odbiorców, jak i badań rynku. Ponadto papierosy elektroniczne podlegają także innym rozporządzeniom UE, m.in. rozporządzeniu REACH i CLP w zakresie dotyczącym przygotowania karty charakterystyki, oznakowania, rejestracji substancji sprowadzanych spoza UE.

 

THETA - doradztwo i wsparcie
THETA Doradztwo Techniczne dysponuje odpowiednim zespołem specjalistów znających ustawę dotyczącą e-papierosów, przepisy REACH i CLP oraz wymagania w odniesieniu do wprowadzania substancji na teren Unii Europejskiej, a także przepisy transportowe (ADR/IMDG/IATA).

Nasi eksperci pomogą Państwu w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentacji – w tym także związanej z REACH, CLP oraz sprawozdawczością do odpowiednich organów krajowych.


W ramach doradztwa firma THETA oferuje

  • doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu elektronicznych papierosów i płynów nikotynowych, oznakowania produktów, obowiązków sprawozdawczych, badań produktów.
  • obligatoryjne zgłoszenia płynów do elektronicznych papierosów oraz aromatów za pomocą systemu ELDIOM,
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji produktów: karty charakterystyki (MSDS), ulotki informacyjnej oraz weryfikacja etykiet substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu,
  • pomoc w interpretacji przepisów dotyczących wprowadzania mieszanin do obrotu oraz monitorowanie i informowanie o zmianach w istotnych dla przedsiębiorstwa przepisach,
  • przygotowanie interpretacji prawnych dla Państwa dostawców, klientów i organów kontrolnych na gruncie odpowiednich przepisów.

Zapraszamy do kontaktu.