THETA Doradztwo Techniczne

PL

szkolenia 04

 

Produkty biobójcze są bardzo szeroką grupą produktów zawierających zarówno dezynfektanty, insektycydy, produkty przeznaczone do konserwacji oraz wiele innych. Przepisy prawne dotyczące wprowadzania do obrotu produktów biobójczych na terenie Polski określone są obecnie zarówno w ustawach i rozporządzeniach na poziomie lokalnym jak również w rozporządzeniach unijnych. Ta mnogość przepisów, procedur i wymagań sprawia, że podmiotom produkującym lub importującym takie produkty trudno jest sprostać wszystkim wymaganiom i śledzić często zmieniające się prawo. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności, które ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz w Europie, przedstawienie najnowszych zmian w tych przepisach oraz wskazanie obowiązków producentów i importerów. Uczestnicy szkolenia mogą dowiedzieć się jakie istnieją możliwości rejestracji produktów oraz jakie wymagania i koszty są z tym związane. Dzięki temu w przyszłości będą mogli optymalnie zaplanować ścieżkę wprowadzenia do obrotu swoich produktów biobójczych oraz posiądą wiedzę pozwalającą na bieżące monitorowanie przepisów i utrzymanie uzyskanych pozwoleń.

Produkty biobójcze - najnowsze zmiany w przepisach

Termin: 26.04.2019

Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów biobójczych, którzy planują wprowadzenie do obrotu na terenie Polski produktów biobójczych. Szkolenie polecamy również podmiotom posiadającym już produkty na rynku i chcącym zapewnić zgodność swoich pozwoleń ze zmieniającymi się przepisami, w celu zachowania ich ważności.

 

W programie:
1. Produkty biobójcze – aktualności, najnowsze zmiany w przepisach i ich interpretacja
2. Prawodawstwo, wyłączenia oraz wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.
3. Program przeglądu substancji czynnych – dobór substancji czynnych w danej grupie produktowej oraz wpływ programu przeglądu na procedurę rejestracji. Praktyczne wskazówki.
4. Procedury przejściowe (narodowe) – wymagania, warunki, dokumentacja.
5. Procedury europejskie; pełna procedura rejestracji, uznawanie pozwolenia, rejestracja takiego samego produktu, rodzina produktów biobójczych - wymagania, charakterystyka produktu biobójczego, list dostępu.
6. Narzędzia IT – R4BP3, edytor SPC, IUCLID
7. Zasady odnawiania i unieważniania pozwoleń.
8. Podsumowanie, dyskusja.

Więcej informacji>>>

 

Zapoznaj się z pełną ofertą szkoleń

>>>KALENDARZ SZKOLEŃ<<<

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:
Justyna Krajewska
tel: 508 945 360
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W dzienniku ustaw UE ukazało się rozporządzenie Komisji Europejskiej zmieniające CLP (tzw. 12 ATP) w zakresie przepisów technicznych oraz kryteriów zawartych w załącznikach I, II, III, IV, V i VI tego rozporządzenia, które jest wynikiem szóstego i siódmego zmienionego wydania GHS.

12 ATP należy stosować obowiązkowo od dnia 17 października 2020 r., ale na zasadzie odstępstwa substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed wskazaną datą.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

 • m.in. dodaje w tabeli 1.1 podstawowe wartości graniczne dla działania toksycznego na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3 i toksyczności przy aspiracji, wprowadza nową klasę zagrożenia dla odczulonych materiałów wybuchowych i nową kategorię zagrożenia „gazy piroforyczne” w ramach klasy zagrożenia „gazy łatwopalne”, zmienia kryteria dla substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne w załączniku I CLP
 • m.in. skreśla pozycję EUH001 w załączniku II CLP,
 • dodaje nowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H206, H207, H208, H232, zmieniono treść zwrotów H220, H221, H230, H231 oraz tylko w wersji francuskiej H314 w załączniku III CLP,
 • zmienia treść akapitu wprowadzającego oraz kryteria doboru zwrotów m.in. P103, P201, P202 oraz dodano zwrot P212 w załączniku IV CLP,
 • uwzględnia poprawione oraz nowe klasy zagrożenia przy poszczególnych piktogramach w załączniku V CLP,
 • wprowadza zmiany do tabeli 1.1 przedstawiającej klasy zagrożeń i skróty używane dla każdej kategorii zagrożeń w obrębie danej kategorii/podklasy/typu zagrożeń poprzez uwzględnienie nowych klas i kategorii zagrożenia w załączniku VI CLP.

Powyższe zmiany mogą mieć wpływ na klasyfikację produktów wprowadzanych do obrotu przez przedsiębiorstwa, a w związku z tym pociągać za sobą konieczność aktualizacji kart i etykiet.

Zespół THETA

notyfikacja substancji

Producenci wprowadzający do obrotu produkty chemiczne mają obowiązek dokonania klasyfikacji i oznakowania produktów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Obowiązek klasyfikacji dotyczy wszystkich substancji i mieszanin, a także niektórych wyrobów. Znacznej części asortymentu sektora produktów chemicznych dotyczą etykiety, zawierające zwroty H i P oraz piktogramy.

Przepisy rozporządzenia nakładają jednak na przedsiębiorców także inne obowiązki, które często są pomijane przez branżę. Jednym z ważniejszych jest konieczność notyfikacji substancji, wynikająca z art. 40 CLP.

Kiedy?

Oczywiście nie wszystkie substancje muszą zostać notyfikowane. Zakres stosowania tego artykułu dotyczy tych, które podlegają wymogowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH), a także substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie, wprowadzanych do obrotu w ich postaci własnej lub jako składniki mieszaniny. W przypadku substancji zawartych w mieszaninach obowiązek notyfikacji dotyczy jedynie tych komponentów, które występują w stężeniach powyżej stężeń granicznych i powodują zaklasyfikowanie całej mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie (art. 39 rozporządzenia). Na zgłoszenie substancji spełniającej powyższe kryteria mamy miesiąc od dnia wprowadzenia do obrotu.

Kto?

Opisany powyżej obowiązek nakładany jest na producentów oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu substancję, objętą zakresem stosowania art. 39. Od procesu notyfikacji możemy odstąpić jedynie wtedy, gdy informacje wymagane na podstawie art. 40 zostały przez nas przedłożone w ramach dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH.

Jak?

Zgłoszenia substancji dokonuje się poprzez portal REACH-IT w formacie określonym na mocy art. 111 rozporządzenia REACH. Zgłoszenie takie powinno zawierać dane identyfikujące zgłaszającego, tożsamość substancji, klasyfikację substancji oraz jej uzasadnienie, specyficzne stężenia graniczne i współczynniki M (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz stosowne elementy etykiety.

W wyniku dokonania notyfikacji uzyskujemy tzw. submission report – dokument, który należy zachować do okazania na wypadek kontroli. Każda notyfikacja uzyskuje swój numer, rozpoczynający się od cyfr 02. Numer ten często mylony jest z numerem rejestracji i błędnie zamieszczany w dotyczącej substancji dokumentacji, np. w karcie charakterystyki. Należy pamiętać, że te dwa numery nie są równoważne, a dokonanie notyfikacji dla substancji nie zwalnia z obowiązku jej rejestracji.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na naszym blogu poświęconym kartom charakterystyki: www.karty-sds.pl 

 

baner karty sds

 

THETA Doradztwo Techniczne to profesjonalna firma z segmentu specjalistycznego doradztwa B2B. Od ponad 15 lat zajmująca się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wprowadzania do obrotu produktów chemicznych oraz (m.in. w obszarze REACH, ADR/IMDG/IATA, MSDS, CLP, biocydów, kosmetyków, e-papierosów, itp.). Działamy na obszarze Polski, Wspólnoty Europejskiej i rynkach pozaunijnych.

 

business 01


 Zatrudnimy osobę na stanowisko:

Młodszy Specjalista w dziale kart charakterystyki (MSDS)

symbol: MSDS/010219/LOD

 


 

OPIS STANOWISKA
Osoba na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • tworzenie i współtworzenie dokumentacji niezbędnej do klasyfikacji substancji i mieszanin,
 • zgłaszanie substancji do europejskich i krajowych wykazów,
 • opracowywanie kart charakterystyki substancji i mieszanin (MSDS) – również w językach obcych,
 • wyszukiwanie nowości prawnych i interpretacji w zakresie CLP i MSDS,
 • współpracę z klientami i podwykonawcami,
 • wspieranie innych działów firmy,
 • zastawienie i raportowanie wyników pracy.

 


 

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe – chemia, biologia, farmacja, inżynieria chemiczna, biotechnologia - lub pokrewne,
 • znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie w stopniu co najmniej dobrym (warunek konieczny),
 • dobrą znajomości pakietu MS Office,
 • dokładność i cierpliwość, umiejętność pracy z dokumentami (także w jęz. obcych),
 • gotowość do nauki poprzez pracę,
 • umiejętność pracy zespołowej i pracy pod presją czasu,

  mile widziane i preferowane będą dodatkowo umiejętności:
 • wiedza nt. wymagań rozp. CLP oraz klasyfikacji substancji i mieszanin,
 • praktyczna umiejętność tworzenia kart charakterystyki,
 • znajomość innego jęz. obcego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
 • praktyczna wiedza w zakresie wymagań prawnych przy wprowadzaniu do obrotu różnego rodzaju produktów chemicznych.

 


 

OFERUJEMY

 • etatową pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • wymagającą i satysfakcjonującą pracę niosącą dużo nowych wyzwań w ciekawej i niszowej dziedzinie,
 • możliwość potwierdzenia swoich umiejętności zawodowych, językowych i intelektualnych,
 • pracę w dynamicznym, otwartym zespole specjalistów,
 • miłą, rodzinną atmosferę pracy,
 • możliwości rozwoju poprzez szkolenia i nabywanie rzadkich umiejętności zawodowych.

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

CV oraz list motywacyjny w językach: polskim i niemieckim proszę kierować na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji zgodnie z ustawą : Dz. U. Nr 133 poz. 833 z 29.08.1997 r.”

Klauzula informacyjna RODO

 

 

 

substancje aktywne konf 18 03 2019

Podczas konferencji poruszone zostaną problemy jakie wniosły przepisy dot. obrotu i rejestracji Substancji Aktywnych na rynku Unii Europejskiej. Aktywny udział w wydarzeniu wezmą Europarlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów biobójczych i Wyrobów Medycznych.

W wyniku konferencji powstanie "biała księga", dokument podsumowujący dyskusję. Dokument ten zostanie przedstawiony w Europarlamencie i właściwych organach Komisji Europejskiej jako głos środowiska.

Zapraszamy do dyskusji podczas konferencji kadrę zarządzającą oraz osoby odpowiedzialne za rejestrację preparatów.

 

18.03.2019, godz.11.00–15.00
Golden Floor Tower, 32 piętro
ul. Chłodna 51, Warszawa

 

PROGRAM>>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>

Więcej o wydarzeniu>>>

Zaproszenie Europosła Miroslava MIKOLÁŠIKA

Zaproszenie Europosła Andrzeja Grzyba

 

echa baza1

Celem zwiększenia przejrzystości informacji na temat produktów biobójczych Europejska Agencja Chemikaliów udostępniła bazę produktów biobójczych, w której można sprawdzić istotne informacje dotyczące danego produktu. Wpisując konkretną nazwę produktu można uzyskać na jego temat ważne informacje tj.:

 • substancje wchodzące w skład produktu i ich stężenia;
 • skład produktu;
 • producent produktu;
 • producent substancji czynnej;
 • zwroty określające zagrożenie i zwroty wskazujące środki ostrożności;
 • organizmy, które zwalcza;
 • metody aplikacji;
 • rodzaj opakowania;
 • instrukcję użycia.

Cechą, która jest prawdopodobnie najbardziej przydatna dla konsumentów kupujących produkty biobójcze, jest możliwość porównania produktów w celu znalezienia najmniej szkodliwych o podobnym działaniu.

https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/biocidal-products 

szkolenia 01

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa nowe rozdanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Kwota, jaka została przyznana na rok 2019 jest ponad dwukrotnie większa od ubiegłorocznej. Dlatego watro już teraz opracować plan rozwoju dla pracowników, określić własne potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz wybrać odpowiednie szkolenia dla Państwa przedsiębiorstw.

O dofinansowanie z KFS może wystąpić każdy pracodawca, w rozumieniu przepisów ustawy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, który zamierza inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS powinni skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, stosownym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności by uzyskać odpowiedni formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Uwaga! Pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający na podstawie umowy o dzieło. THETA Doradztwo Techniczne, tak samo jak w latach ubiegłych, również w roku 2019 oferuje wsparcie w ubieganiu się o fundusze z KFS, które mogą przeznaczyć Państwo na zrealizowanie szkoleń z naszej bogatej oferty.

Więcej szczegółów dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wysokości środków oraz zasadach ich podziału znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

W sprawie szkoleń realizowanych przez THETA Doradztwo Techniczne finansowanych w ramach funduszy z KSF prosimy o kontakt z Panią Beatą Rusek:

+48 508 398 907
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARZ SZKOLEŃ>>>

sprawozdanie ADRa

Zgodnie z art. 16.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania z takiej działalności. Zgodnie z art. 16.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania z takiej działalności.

Jakie czynności przewozowe obejmuje sprawozdanie roczne? 

Zbierane dane powinny dotyczyć tylko towarów, które przyjechały/wyjechały na „pełnym ADR”, czyli pojazdem oznakowanym tablicami barwy pomarańczowej.

Formularz sprawozdania obejmuje następujące czynności przewozowe: 

 • Załadunek 
 • Przewóz 
 • Rozładunek 
 • Pakowanie 
 • Napełnianie 

Jako czynność pakowania przyjmuje się konfekcjonowanie materiałów niebezpiecznych do innych opakowań pojedynczych, w tym także DPPL i dużych opakowań.

Przewóz oznacza fizyczne dokonanie operacji transportowej. 

Napełnianie dotyczy cystern.

 

Sprawozdanie nie obejmuje towarów: 

 • zawartych w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach, 
 • przewożonych, ładowanych, rozładowywanych i pakowanych w ilościach nie wymagających oznakowania pojazdu (na zasadach wyłączeń), 
 • których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Polski.   

 

Dla danych  liczbowych podawanych w sprawozdaniu obowiązują następujące jednostki metryczne: 

 • w przypadku materiałów stałych oraz gazów skroplonych i rozpuszczonych dane powinny być podane w kilogramach netto;
 • w przypadku materiałów ciekłych dane należy podawać w litrach, jako rzeczywistą ilość towaru;
 • w przypadku gazów sprężonych, adsorbowanych i chemikaliów pod ciśnieniem w litrach, jako pojemność wodną naczyń. 

 

Sprawozdanie może sporządzić i podpisać jedynie doradca posiadający ważne uprawnienia, a uczestnik przewozu potwierdza dane swoim podpisem.

Sprawozdanie należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego właściwego ze względu na siedzibę firmy.  

W tym roku ostatecznym terminem składania sprawozdań do ITD jest czwartek 28 lutego 2019 (decyduje data stempla pocztowego).Wzór formularza rocznego sprawozdania określony jest w Rozporządzeniu z 2012 roku http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000966/O/D20120966.pdf

 

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców ADR:

Joanna Puchalska-Gad
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 42 253 01 04; +48 733 562 170

Michał Maciejczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 42 253 01 04; +48 503 611 292

Aleksandra Gendek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 504 256 277

 

szkolenia 04

Szanowni Państwo,

od 2020 r. pojawi się nowy element na etykietach niebezpiecznych mieszanin - niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI). Obowiązek wygenerowania kodu będzie spoczywał m.in. na dalszych użytkownikach. Dodatkowo dalsi użytkownicy będą zobowiązani do przekazania danych związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia drogą elektroniczną w zharmonizowanym formacie XML utrzymywanym przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Zapraszamy na szkolenie DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP, na którym przedstawimy więcej informacji o tym obowiązku oraz innych, jakie spoczywają na podmiotach pełniących rolę dalszego użytkownika w łańcuchu dostaw.

Zachęcamy również do uczestnictwa w szkoleniach Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty oraz Scenariusze narażenia – warsztaty praktyczne – tworzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia, na których omówimy czy wprowadzone zmiany legislacyjne oraz niedawno zakończony ostatni etap rejestracji właściwej wymagają aktualizacji kart oraz kiedy i dla jakich produktów wymagany jest scenariusz narażenia.

 

Scenariusze narażenia – warsztaty praktyczne – tworzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia

Termin: 21.01.2019

Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów i użytkowników substancji chemicznych, osoby przygotowujące karty charakterystyki, osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka w firmie, BHP.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dokumentem jakim jest scenariusz narażenia, omówienie znaczenia scenariuszy narażenia u użytkownika substancji, nauka właściwego czytania i interpretacji informacji zawartych w scenariuszu narażenia, omówienie sytuacji gdy firma ma obowiązek przygotowania własnego scenariusza narażenia, nauka tworzenia scenariuszy narażenia.

Program szkolenia>>>

 

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty

Termin: 31.01.2019

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin - do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Program szkolenia>>>

 

DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

Termin: 26.02.2019

Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Program szkolenia>>>

 

Zapoznaj się z pełną ofertą szkoleń

>>>KALENDARZ SZKOLEŃ<<<

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:
Justyna Krajewska
tel: 508 945 360
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

26 listopada w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (EU) 2018/1847 dotyczące o-fenylofenolu, które zmienia załącznik V Rozporządzenia Kosmetycznego 1223/2009.

Maksymalne dopuszczalne stężenie o-fenylofenolu jako substancji konserwującej dla produktów niespłukiwanych zostało obniżone z 0,2% do 0,15%. Nie uległo zmianie maksymalne dozwolone stężenie substancji w produktach spłukiwanych i wynosi 0,2%. Ponadto wskazano ostrzeżenia, które należy umieścić na oznakowaniu produktu zawierającego ten konserwant „Unikać kontaktu z oczami”.

Terminy przejściowe:

Począwszy od dnia 17 czerwca 2019 r. nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych niespełniających warunków rozporządzenia.

Począwszy od dnia 17 września 2019 r. nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych niespełniających warunków rozporządzenia.

Link do polskiej wersji ww. rozporządzenia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&from=EN 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Chemia i biznes
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK