THETA Doradztwo Techniczne

PL

szkolenie zmiany legislacyjne dot surowcow 1 1024x536

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Zmiany legislacyjne dotyczące surowców zapachowych w branży kosmetycznej.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami dotyczącymi składników zapachowych stosowanych w produktach kosmetycznych. Szkolenie adresowane jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę o surowcach zapachowych, do pracowników firm kosmetycznych, firm produkujących kompozycje zapachowe i olejki eteryczne oraz do osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Zapraszamy również osoby zajmujące się recepturowaniem produktów kosmetycznych, technologów.

 

Uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi tej grupy surowców – problemy branży: substancje CMR, alergeny zapachowe. Przedstawione zostaną również wymagania dotyczące dokumentacji w łańcuchu dostaw, dokumentacji niezbędnej do oceny bezpieczeństwa dla Safety Assessora. Duży nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo kompozycji zapachowych (z uwzględnieniem nowej już 50 poprawki standardu IFRA) oraz zostaną wskazane rozbieżności między IFRA a wymaganiami rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE wraz z późn. zm.

 

Sprawdź szkolenie>>>

1 marca zaczyna obowiązywać rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. 15 ATP), gdzie znajdziemy m.in. zapisy dotyczące:

kwasu azotowego (CAS 7697-37-2): Ox. Liq. 3 H272, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1A H314
ftalanu diizooktylu (CAS 27554-26-3): Repr. 1B H360FD
kwasu mlekowego (CAS 79-33-4): Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318
aldehydu 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowego/lilial (CAS 80-54-6): Repr. 1B H360Fd.


Zmiana klasyfikacji zharmonizowanej wiąże się dla dostawców tych substancji w postaci własnej oraz w mieszaninach z obowiązkiem aktualizacji kart charakterystyki, przeklasyfikowaniem produktów i w wielu wypadkach zmianą ich oznakowania.

 

Źródło>>>

Od 1 marca 2022 r. zakazuje się wprowadzania do obrotu lub stosowania do powszechnej sprzedaży produktów zawierających lilial (aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy, Butylphenyl Methylpropional), CAS 80-54-6 w stężeniu 0,3 % lub więcej, co jest konsekwencją wprowadzenia dla tej substancji klasyfikacji zharmonizowanej (zgodnie z 15ATP do CLP : Repr. 1B H360Fd) oraz poz. 28, 29 i 30 załącznika XVII do rozporządzenia 1907/2006/WE oraz rozporządzenia 2021/2204/WE zmieniającego załącznik XVII REACH w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), które to wprowadziło lilial do dodatku 6 rozp. REACH.

Jednocześnie całkowity zakaz stosowania (w tym sprzedaży produktów) zawierających lilial od 1 marca w produktach kosmetycznych wynika z rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1902 z dnia 29 października 2021 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.

Podstawa prawna:

Link1>>>

Link2>>>

Link3>>>

Rozpoczęła się rekrutacja do VI edycji, studiów podyplomowych:

 

„Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych”

 

Studia adresowane są przede wszystkim do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, działów R&D, technologów, pracowników działów produkcyjnych i kontroli jakości, zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych, jak również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Chemia kosmetyczna i kosmetologia oraz kierunków pokrewnych.

 

baner linkedin studia kosm 2022 UL min

 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy m.in. z zakresu prawnych aspektów wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu (również na rynki pozaunijne), opracowania receptur produktów kosmetycznych, toksykologii i oceny bezpieczeństwa, badań produktów gotowych i surowców, a także oznakowania i opakowań produktów kosmetycznych.

 

Szczegóły, m.in. warunki uczestnictwa, program i terminy zjazdów znajdziecie Państwo na stronie: http://kosmetyki.studia-podyplomowe.info/ 

 

UWAGA: Zajęcia realizowane są w formie zdalnej (online).

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych” wystawianego przez organizatora, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Dla osób chętnych istnieje także możliwość zdobycia certyfikatu „Audytor Wewnętrzny GMP” sygnowanego przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD.

 

Rekrutacja trwa od 14.01.2022 r. do 11.02.2022 r.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy!

 

Współorganizator
THETA Consulting Sp. z o.o.
(dawn. THETA Doradztwo Techniczne)

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151).

Nakłada ona nowe obowiązki dotyczą dla dostawców wszystkich wyrobów, które zawierają substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1 % wag.

Należy przygotować zgłoszenia w formacie IUCLID do bazy SCIP, a następnie przesłać je za pośrednictwem ECHA Submission Portal (narzędzia online przeznaczonego do składania informacji zgodnych ze zharmonizowanym formatem).

Źródło>>>

Początek roku dla wielu przedsiębiorców związany jest z obowiązkiem sprawozdawczości obejmującej różne aspekty działalności. Jednym z takich obowiązków jest konieczność złożenia sprawozdania rocznego z działalności związanej z drogowym przewozem towarów niebezpiecznych. Zwróćmy uwagę, że w tym kontekście przewóz nie oznacza jedynie wykonywania transportu ładunku od nadawcy do odbiorcy, ale jest przez ustawodawcę rozszerzony również na inne czynności przewozowe.

Obowiązek przygotowywania sprawozdania wynika zarówno z Umowy ADR, jak i z Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Wzór formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych określony jest w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 966).

Czytaj więcej na naszym BLOGu>>>

 

 

baner kurs SA WWW THETA

 

 

Do 17 stycznia 2022 r. trwa rekrutacja na kurs specjalistyczny online dedykowany dla czynnych Safety Assessorów.

Intensywny kurs ze szczególnym naciskiem na elementy dotyczące toksykologii dla branży kosmetycznej.

Ciekawa i bogata alternatywa dla zagranicznych kursów dostępnych do tej pory tylko w języku angielskim.

W programie m.in.:

 • błędy w recepturowaniu oraz interakcje między składnikami
 • toksykologia surowców kosmetycznych
 • ocena bezpieczeństwa w praktyce Safety Assessora
 • ocena zanieczyszczeń surowców
 • podstawy dermatologii w ocenie bezpieczeństwa
 • skażenia mikrobiologiczne kosmetyków i ich wpływ na bezpieczeństwo
 • modelowanie komputerowe a branża kosmetyczna


Rekrutacja trwa do 17.01.2022 r.

 

Oficjalna strona kursu>>>

Rozpoczęła się rekrutacja do VI edycji, studiów podyplomowych:

 

„Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych”

 

Studia adresowane są przede wszystkim do osób związanych z przemysłem kosmetycznym, działów R&D, technologów, pracowników działów produkcyjnych i kontroli jakości, zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych, jak również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Chemia kosmetyczna i kosmetologia oraz kierunków pokrewnych.

 

baner linkedin studia kosm 2022 UL min

 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy m.in. z zakresu prawnych aspektów wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu (również na rynki pozaunijne), opracowania receptur produktów kosmetycznych, toksykologii i oceny bezpieczeństwa, badań produktów gotowych i surowców, a także oznakowania i opakowań produktów kosmetycznych.

 

Szczegóły, m.in. warunki uczestnictwa, program i terminy zjazdów znajdziecie Państwo na stronie: http://kosmetyki.studia-podyplomowe.info/ 

 

UWAGA: Zajęcia realizowane są w formie zdalnej (online).

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych” wystawianego przez organizatora, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Dla osób chętnych istnieje także możliwość zdobycia certyfikatu „Audytor Wewnętrzny GMP” sygnowanego przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD.

 

Rekrutacja trwa od 14.01.2022 r. do 11.02.2022 r.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy!

 

Współorganizator
THETA Consulting Sp. z o.o.
(dawn. THETA Doradztwo Techniczne)

szkolenie wproawadzanie kosmetykow 1200 628px FB

 

Zapraszamy na szkolenie Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy, na którym omówione zostaną najważniejsze zagadnienia przeznaczone dla każdego, kto zajmuje się wprowadzaniem do obrotu (w tym importem) oraz dystrybucją produktów kosmetycznych, a także kontrolowaniem zgodności z obowiązującą legislacją. Wzbogacą, uaktualnią oraz usystematyzują Państwo swoją wiedzę w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych.

Proces wprowadzania do obrotu produktu kosmetycznego obejmuje omawiane podczas szkolenia etapy m.in.

- weryfikację dokumentacji (jakich dokumentów wymagać od dostawców surowców),

- ocenę składu produktu pod kątem zgodności z obowiązującą legislacją,

- dobór badań w zależności od składu, specyfiki oraz rodzaju opakowania w którym produkt będzie udostępniany na rynku,

- sporządzenie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (jakie informacje zawiera, jaką funkcję pełni, kto może go sporządzić, kto ma do niego wgląd, do czego jest potrzebny),

- oznakowanie produktu (obejmujące elementy obligatoryjne oraz dobrowolne),

- ocenę treści marketingowych,

- zgłoszenie kosmetyku na portalu CPNP.


Na szkoleniu zostaną omówione także tzw. borderline products, czyli „produkty z pogranicza” stanowiące największy problem w jednoznacznym przyporządkowaniu ich do jednej kategorii produktowej tak, aby produkt podlegał pod odpowiednie przepisy prawne.

 

Sprawdź szkolenie>>>

 

 

baner e akademia2

Do 17 stycznia 2022 r. trwa rekrutacja na kurs specjalistyczny online dedykowany dla czynnych Safety Assessorów.

Intensywny kurs ze szczególnym naciskiem na elementy dotyczące toksykologii dla branży kosmetycznej.

Ciekawa i bogata alternatywa dla zagranicznych kursów dostępnych do tej pory tylko w języku angielskim.

 

W programie m.in.:
- błędy w recepturowaniu oraz interakcje między składnikami
- toksykologia surowców kosmetycznych
- ocena bezpieczeństwa w praktyce Safety Assessora
- ocena zanieczyszczeń surowców
- podstawy dermatologii w ocenie bezpieczeństwa
- skażenia mikrobiologiczne kosmetyków i ich wpływ na bezpieczeństwo
- modelowanie komputerowe a branża kosmetyczna

 

Rekrutacja trwa do 17.01.2022 r.

 

Oficjalna strona kursu>>>

 

kurs

 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes
 • DEMAG