THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 09.02.2016

Rozporządzenie dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów na tereny do/z UE powstało, by przedsiębiorcy wiedzieli, w jaki sposób bezpiecznie magazynować, transportować i postępować z odpadami niebezpiecznych
chemikaliów...

Pobierz Artykuł

, 09.02.2016

Obowiązek przedłożenia informacji o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenia określa art. 15 ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.). Dotyczy on osoby fizycznej lub prawnej, która wytwarza mieszaninę stwarzającą zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadza ją do obrotu lub sprowadza z zagranicy.

Pobierz Artykuł

, 30.09.2015

Odpady drewna impregnowanego, po zakończonym cyklu użytkowania, stanowią problem technologiczny i ekologiczny. Większa część impregnatów wykorzystywanych w ochronie drewna należy do środków klasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska. Utylizacja takich odpadów przez spalanie jest procesem kosztownym, bowiem wiąże się często z koniecznością dodatkowej neutralizacji substancji czynnych pozostających w przetworzonych odpadach. Wysokie koszty spalania skłaniają do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań utylizacji impregnowanego drewna poużytkowego, na przykład w oparciu o procesy biotechnologiczne.

Pobierz Artykuł

, 30.09.2015

31 maja skończył się okres przejściowy, w którym istniała możliwość dwojakiego klasyfikowania i oznakowania mieszanin chemicznych. Od dnia 1 czerwca 2015 roku każda partia produktu, wprowadzona do obrotu, musi zostać zaklasyfikowana i oznakowana zgodnie z zasadami określonymi przez rozporządzenie 1272/2008/WE. Wielu przedsiębiorców przygotowało się na nadejście tego momentu aktualizując oznakowanie swoich produktów, a także, niezbędne w przypadku mieszanin niebezpiecznych, karty charakterystyki zgodnie z obowiązującym od 1 czerwca załącznikiem II do rozporządzenia 453/2010/WE.

Pobierz Artykuł

, 12.06.2015

Rozporządzenie 1223/2009/WE, które zastąpiło dyrektywę kosmetyczną 76/768/EWG, obowiązujące w pełni od 11 lipca 2013 r. szczegółowo reguluje wymogi dotyczące bezpieczeństwa, dokumentacji i warunków obrotu kosmetykami. Nie są to jednak jedyne obowiązki jakie dotyczą producentów, importerów i dystrybutorów kosmetyków. W wielu przypadkach przedsiębiorcy branży kosmetycznej podlegają również...

Pobierz Artykuł

, 12.06.2015

Podstawowym obowiązkiem podmiotów wprowadzających na rynek produkty kosmetyczne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 1223/2009/WE „produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania"...

Pobierz Artykuł

, 12.06.2015

Rozporządzenie REACH nakłada na producentów i importerów obowiązek rejestracji substancji w postaci własnej, w mieszaninie, uwalnianej z wyrobu w sposób zamierzony, w ilości co najmniej/powyżej 1 tony rocznie. Rejestracji można dokonać dwuetapowo. Do 1 grudnia 2008 roku należało wykonać rejestrację wstępną, a następnie dokonać rejestracji właściwej w terminie wskazanym przez Agencję.

Pobierz Artykuł

, 12.06.2015

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje, zmieniająca się w cyklach dwuletnich, Umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR), w wydaniu 2015-2017.

Pobierz Artykuł

, 14.05.2015

Z dniem 1 czerwca 2015 r zajdą istotne zmiany w klasyfikacji i oznakowywaniu dla wszelkich produktów chemicznych będących w obrocie na rynku w UE. Od tej daty rozporządzenie CLP (1272/2008/WE) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania będzie jedynym aktem prawnym mającym zastosowanie do klasyfikacji i oznakowania zarówno substancji, jak i mieszanin, co oznacza, iż nie będzie można wprowadzać do obrotu żadnych nowych partii produktów oznakowanych inaczej...

Pobierz Artykuł

, 06.03.2015

Być może niektórzy kierowcy mieli już okazję współpracować z doradcą do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Tym, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości, pragniemy w tym wydaniu przekazać kilka informacji o obowiązkach doradców.

Pobierz Artykuł

Archiwum Artykułów

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG