THETA Doradztwo Techniczne

PL
, 08.10.2014

Od wielu lat, pracując w THETA Doradztwo Techniczne, gdzie zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej przy wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu na rynku zarówno profesjonalnym jak i konsumenckim, obserwuję zależność pomiędzy klasyfikacją chemiczną wynikającą z Ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych, a klasyfikacją transportową mającą podstawy w Umowie Europejskiej ADR.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Dostępność informacji i karty charakterystyki. Podmioty zajmujące się odzyskiem z reguły nie otrzymują kart charakterystyki ani innych informacji dotyczących bezpieczeństwa w ramach tytułu IV rozporządzenia REACH. Muszą jednak mieć dostęp do wymaganych informacji, aby móc skorzystać z wyłączenia z obowiązku rejestracji na podstawie art. 2 ust. 7 lit. d) rozporządzenia REACH. Ponadto muszą na żądanie albo przygotować własną kartę charakterystyki, albo porozumieć się z właścicielami istniejących kart, co do korzystania z ich kart charakterystyki. Ponieważ nie ma w tym zakresie odnośnych przepisów, sposób uzyskania karty zależy od producenta substancji odzyskiwanej.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Rozporządzenie REACH, które weszło w życie 1 czerwca 2007 r. ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Miało ono kompleksowo regulować problematykę zarządzania substancjami niebezpiecznymi, zastępując kilkadziesiąt wcześniej obowiązujących aktów prawnych w wielu gałęziach przemysłu. Jako najwyższy akt wspólnotowy nie wymagał implementacji do przepisów prawa krajowego.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

O prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi rozmawiamy z prof. Jarosławem Romańskim, kierownikiem studiów.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Każdy produkt biobójczy wprowadzony na polski rynek podlega obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB). Dokumentem umożliwiającym obrót takim produktem w Polsce jest pozwolenie na obrót produktem biobójczym, które obecnie wydaje Prezes Urzędu Rejestracji. Środki dezynfekcyjne z zakresu chemii gospodarczej klasyfikowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami jako produkty biobójcze.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Wraz z wejściem w życie postanowień nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009, wprowadzającego szereg zmian w przemyśle kosmetycznym, od 11 lipca b.r. ulegnie zmianie także sposób zgłaszania produktu kosmetycznego.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Umowa ADR 2009-2011 wprowadziła obowiązek oznakowania materiałów zagrażających środowisku znakiem „ryba i drzewo". Dla UN3077 u UN3082 oznakowanie to w Polsce obowiązywało od 1 lipca 2009 r. (okres od 1 stycznia 30 czerwca 2009 r. był okresem przejściowym na wprowadzenie do polskiego prawa zasad Umowy ADR 2009). 31 grudnia 2010 roku zakończy się okres przejściowy, który pozwalał dla towarów spełniających kryteria niebezpieczeństwa dla środowiska, ale nie zaklasyfikowanych do klasy 9 z numerem UN3077 lub UN3082, na niestosowanie znaku „ryby i drzewa".

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Zgodnie z 14 letnim okresem przejściowym dla produktów biobójczych (art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE) realizowany jest przegląd wszystkich istniejących substancji czynnych, tj. znajdujących się w obrocie w dniu 14 maja 2000 roku. Celem programu jest zidentyfikowanie istniejących substancji czynnych i stworzenie tzw. listy pozytywnej, czyli wykazu substancji czynnych dopuszczonych do stosowania w produktach biobójczych. W trakcie trwania okresu przejściowego każde z Państw Członkowskich może stosować własną praktykę przy wprowadzania produktów biobójczych do obrotu (procedura narodowa). Dla części produktów możliwa jest już europejska rejestracja na zasadach zharmonizowanych.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Umowa ADR, aktualnie obowiązująca to jeszcze ADR 2011-2013, niezwykle precyzyjnie definiuje zasady przewozu towarów niebezpiecznych określając wszelkie obowiązki związane z ich pakowaniem, oznakowaniem, załadunkiem i rozładunkiem, a także wszelkie zasady dopuszczenia towarów niebezpiecznych do przewozu – w tym również możliwe ograniczenia i zakazy. Umowa opisuje także warunki ewentualnych zwolnień lub wyłączeń, z których w określonych warunkach przewoźnik może skorzystać. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa w trakcie przewożenia, często niezwykle groźnych, substancji i mieszanin chemicznych – szczególnie, jeśli są to znaczne ich ilości, liczone w tonach ładunku, m.in. cysterny, butle z gazami, DPPL itp.

Pobierz Artykuł

, 08.10.2014

Wejście w życie rozporządzenia 1272/2008/WE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006), zwanego potocznie rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling and Packaging) stało się drugim, po wprowadzeniu rozporządzenia REACH, kamieniem milowym w prowadzonej od wielu już lat konsolidacji przepisów chemicznych w Unii Europejskiej. Ale czy nie stało się też kamieniem u szyi dla wielu przedsiębiorstw, których nowe zmiany bezpośrednio dotyczą?

Pobierz Artykuł

Archiwum Artykułów

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG