THETA Doradztwo Techniczne

PL

1 marca zaczyna obowiązywać rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. 15 ATP), gdzie znajdziemy m.in. zapisy dotyczące:

kwasu azotowego (CAS 7697-37-2): Ox. Liq. 3 H272, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1A H314
ftalanu diizooktylu (CAS 27554-26-3): Repr. 1B H360FD
kwasu mlekowego (CAS 79-33-4): Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318
aldehydu 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowego/lilial (CAS 80-54-6): Repr. 1B H360Fd.


Zmiana klasyfikacji zharmonizowanej wiąże się dla dostawców tych substancji w postaci własnej oraz w mieszaninach z obowiązkiem aktualizacji kart charakterystyki, przeklasyfikowaniem produktów i w wielu wypadkach zmianą ich oznakowania.

 

Źródło>>>

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG