THETA Doradztwo Techniczne

PL

notyfikacja substancji

Producenci wprowadzający do obrotu produkty chemiczne mają obowiązek dokonania klasyfikacji i oznakowania produktów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Obowiązek klasyfikacji dotyczy wszystkich substancji i mieszanin, a także niektórych wyrobów. Znacznej części asortymentu sektora produktów chemicznych dotyczą etykiety, zawierające zwroty H i P oraz piktogramy.

Przepisy rozporządzenia nakładają jednak na przedsiębiorców także inne obowiązki, które często są pomijane przez branżę. Jednym z ważniejszych jest konieczność notyfikacji substancji, wynikająca z art. 40 CLP.

Kiedy?

Oczywiście nie wszystkie substancje muszą zostać notyfikowane. Zakres stosowania tego artykułu dotyczy tych, które podlegają wymogowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH), a także substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie, wprowadzanych do obrotu w ich postaci własnej lub jako składniki mieszaniny. W przypadku substancji zawartych w mieszaninach obowiązek notyfikacji dotyczy jedynie tych komponentów, które występują w stężeniach powyżej stężeń granicznych i powodują zaklasyfikowanie całej mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie (art. 39 rozporządzenia). Na zgłoszenie substancji spełniającej powyższe kryteria mamy miesiąc od dnia wprowadzenia do obrotu.

Kto?

Opisany powyżej obowiązek nakładany jest na producentów oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu substancję, objętą zakresem stosowania art. 39. Od procesu notyfikacji możemy odstąpić jedynie wtedy, gdy informacje wymagane na podstawie art. 40 zostały przez nas przedłożone w ramach dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH.

Jak?

Zgłoszenia substancji dokonuje się poprzez portal REACH-IT w formacie określonym na mocy art. 111 rozporządzenia REACH. Zgłoszenie takie powinno zawierać dane identyfikujące zgłaszającego, tożsamość substancji, klasyfikację substancji oraz jej uzasadnienie, specyficzne stężenia graniczne i współczynniki M (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz stosowne elementy etykiety.

W wyniku dokonania notyfikacji uzyskujemy tzw. submission report – dokument, który należy zachować do okazania na wypadek kontroli. Każda notyfikacja uzyskuje swój numer, rozpoczynający się od cyfr 02. Numer ten często mylony jest z numerem rejestracji i błędnie zamieszczany w dotyczącej substancji dokumentacji, np. w karcie charakterystyki. Należy pamiętać, że te dwa numery nie są równoważne, a dokonanie notyfikacji dla substancji nie zwalnia z obowiązku jej rejestracji.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na naszym blogu poświęconym kartom charakterystyki: www.karty-sds.pl 

 

baner karty sds

 

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes