THETA Doradztwo Techniczne

PL

nowa ust prod kosm 2018

Szanowni Państwo,

Zgodnie z naszą zasadą wcześniejszego informowania o wszelkich nowościach oraz nowych obowiązkach prawnych, przekazujemy Państwu niniejsze pismo, w celu przygotowania się do zmian.

Po niemal 10 latach od opublikowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, 29 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Ustawę o produktach kosmetycznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.. Jest to najważniejszy, obok tekstu rozporządzenia kosmetycznego, akt prawny regulujący zasady funkcjonowania rynku kosmetyków w Polsce. Szczegółowo reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkiem zgłaszania zakładów produkcyjnych do rejestru zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne, kwestie związane z funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, określa kompetencje organów odpowiedzialnych za nadzór, zawiera katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE oraz ustanawia zasady dostępu kompetentnych organów do systemu CPNP.

W celu uchronienia Państwa przed sankcjami karnymi proponujemy zwrócić szczególną uwagę na:

 • posiadanie dla każdego produktu kosmetycznego pełnej dokumentacji – w tym Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (z uwzględnieniem języka tej dokumentacji - posiadania dossier produktu w języku polskim bądź angielskim, części B Raportu w języku polskim);
 • właściwego oznakowania produktu - jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania – wyniki badań aplikacyjnych, aparaturowych i inne dane; dostępność na etykiecie niezbędnych zgodnie z prawem informacji w języku polskim,
 • notyfikację każdego produktu na europejskim portalu CPNP,
 • sporządzenie i wdrożenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych (GMP);
 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zgłoszeniami działań niepożądanych i ciężkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kosmetyków.


Zgodnie z zapisami nowej ustawy wytwórcy produktów kosmetycznych (zarówno „osoby odpowiedzialne”, które samodzielnie wytwarzają produkty kosmetyczne jak i firmy wytwarzające kosmetyki na zlecenie, niewprowadzające kosmetyków pod własna marką) mają obowiązek złożenia wniosku o wpis zakładu do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne. Minister właściwy do spraw zdrowia określi niezwłocznie, w drodze rozporządzenia formę procedury wnioskowania przez podmiot. Dalsze informacje w tym zakresie będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Prosimy pamiętać, że w ustawie wskazano na okresy przejściowe tylko w odniesieniu do;

 •  dostosowania języka dokumentacji produktu kosmetycznego - 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 •  złożenia wniosku o wpis zakładu do wykazu – dla obecnych wytwórców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych - 9 miesięcy na wpis od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zaś 30 dni dla nowych wytwórców.

W razie wszelkich pytań służymy Państwu swoją pomocą.

Oferujemy szerokie doradztwo kosmetyczne, weryfikacje etykiet, oceny bezpieczeństwa produktów, notyfikacje na portalu CPNP oraz audyty sprawdzające.

Zespół THETA

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK
 • Chemia i biznes