THETA Doradztwo Techniczne

PL

W dniu 26 lutego 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (CAS 8018-01-7).

Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 27 kwietnia 2018, godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).

Dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (CAS 8018-01-7) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Acute 1, M-factor=10
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 1, M-factor=10

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji mankozeb pod kątem działania uczulającego na skórę, działania mutagennego na komórki rozrodcze, rakotwórczości, działania szkodliwego na rozrodczość, działania toksycznego na narządy docelowe – powtarzane narażenie oraz zagrożeń dla środowiska.

Lista aktualności

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Chemia i biznes
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK