THETA Doradztwo Techniczne

PL

Większości społeczeństwa słowo „akredytacja” kojarzy się z dziennikarstwem, gdyż często w programach telewizyjnych słyszymy o akredytowanych dziennikarzach. Natomiast w ostatnim czasie wiele firm dostrzegło, że słowo to ma również znaczenie w przypadku jednostek certyfikujących, których certyfikatami firma się posługuje. Jednak w tym kontekście ma zupełnie inne znaczenie.

Pełna treść>>>

PDF

KW PiW small

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Do wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dodano 32 substancje m.in. glikol propylenowy [CAS 57-55-6].


Żródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001286 

1200 x 628px advert STUDIA UL

 

Studia przeznaczone są dla osób związanych m.in. z przemysłem gospodarczo-chemicznym, dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin oraz służb BHP. Ich celem jest przekazanie wiedzy w zakresie klasyfikacji, oznakowania substancji i mieszanin chemicznych, sporządzania kart charakterystyki, zasad rejestracji substancji, wprowadzania wyrobów do obrotu, a także ich magazynowania i transportu.

Program uwzględnia praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

Dokumenty można składać osobiście lub listownie na adres prowadzącej rekrutację w imieniu wydziału chemii ł firmy:

THETA Doradztwo Techniczne, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

Rekrutacja trwa do 30.09.2018 r.

www.studia-podyplomowe.info

Szwajcaria jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Wspólnoty Europejskiej, ale konsekwentnie (zgodnie z polityką neutralności, a nawet izolacjonizmu) odrzuca możliwość członkostwa w Unii Europejskiej oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mimo wszystko, zgodnie z umowami z 1999 r., Szwajcaria zobowiązała się do minimalnego wprowadzania postanowień acquis communautaire (czyli tzw. dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej). Od 1960 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a od 1963 r. członkiem Rady Europy.

Pełny artykuł>>>

PDF

KW PiW small

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa podczas:

- zapisu na organizowane przez nas wydarzenia: szkolenia, konferencje, webinaria,
- zapisu do wydawanego przez THETA newslettera
- składanego przez Państwa zamówienia na nasz kwartalnik i oferowane usługi,
- podpisywania umowy na realizację oferowanych usług,
- kontaktów telefonicznych, mailowych oraz przez stronę internetową.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, nr telefonu 42 253 01 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy i regulaminów przez Państwa zaakceptowanych, a znajdujących się przy oferowanych przez nas usługach, jak i do kontaktu z Państwem w przypadku wysłania do nas wiadomości za pomocą stron www, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi za pośrednictwem systemu do rozsyłania newslttera
- obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo wysyłają poprzez formularz kontaktowy,
- kontaktowania się z Państwem w celach wynikających z umowy,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- kontaktowania się z Państwem w celach rachunkowych,
- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu THETA

Jeśli się na to Państwo zgodzili, to przetwarzamy dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies,
- kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób. Firma THETA będzie przetwarzać te dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana zgoda.

Nie udostępniamy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim jak i nie przekazujemy ich do państw trzecich.

W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas analizowany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do ujawnienia tym podmiotom żądanych danych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać najkrócej jak to jest możliwe. W zależności od rodzaju zamówionej usługi czas przetwarzania danych jest następujący:

- w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
- dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
- dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.


Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zespół THETA 

Aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu to od wielu lat jedna z najpopularniejszych substancji czynnych wykorzystywanych w dezynfekcji. W rejestrze produktów biobójczych funkcjonuje obecnie ok. 400 pozwoleń na obrót produktami zawierającymi tę substancję. W związku z zatwierdzeniem podchlorynu sodu do stosowania w produktach biobójczych w grupach 1-5 wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki dezynfekcji muszą pamiętać o konieczności złożenia wniosku rejestracyjnego, zgodnego z rozporządzeniem 538/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W przypadku produktów obecnych już na rynku odpowiedni wniosek (o wydanie pozwolenia, o wzajemne uznanie pozwolenia lub o taki sam produkt biobójczy) musi być złożony do dnia zatwierdzenia substancji czynnej, jaką jest podchloryn sodu tj. 01.01.2019r. W przypadku niezłożenia wniosku w tym terminie istniejące pozwolenia na obrót produktami biobójczymi wygasną z terminem 180 dni od dnia zatwierdzenia ostatniej substancji czynnej.

Zespół THETA

Szanowni Państwo,

Realizując politykę informacyjną naszej firmy publikujemy rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące obecności metanolu w płynach do spryskiwaczy i do odmrażania szyb samochodowych.

W dniu 18 kwietnia b.r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie 2018/589 wprowadzające zmiany w rozporządzeniu 1907/2006 zwanym REACH. W oparciu o opinie Komisja uznała, że obecność metanolu w płynach do spryskiwaczy i do odmrażania szyb samochodowych stwarza ryzyko dla zdrowia człowieka, którego nie można zaakceptować i któremu należy przeciwdziałać na poziomie unijnym. W związku z powyższym dodano nową pozycję do załącznika XVII REACH w brzmieniu:

metanol theta 21 05 2018

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji produktu kosmetycznego określa rozporządzenie 1223/2009/WE. Są one z sukcesem stosowane już od stycznia 2010 r., wówczas rozporządzenie weszło w życie i jest egzekwowane przez organy nadzoru od 11 lipca 2013 r. Obecnie finalizowane są prace nad ważnym projektem – ustawy o produktach kosmetycznych, która wprawdzie wprowadza niewiele nowych obowiązków, ale za to ustanawia katalog kar za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w rozporządzeniu.

Czytaj artykuł w pełnej wersji>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

800x300 baner

Międzynarodowe normy ISO jako narzędzie uzasadniania deklaracji marketingowych w handlu międzynarodowym – głosem liderów projektów normalizacyjnych.

 

Jak wprowadzać kosmetyki na rynki o największym potencjale eksportowym

 

Aktualne regulacje oraz kierunki ich zmian

• klasyfikacje i definicje kosmetyków
• wprowadzanie do obrotu: procedury oraz instytucje odpowiedzialne
• składniki kosmetyków i ich regulacje (dozwolone, niedozwolone, ograniczenia)
• techniczne warunki produkcji
• dokumentacja produktu kosmetycznego
• rejestracja, oznakowanie i zgodności z lokalnymi regulacjami
• wymogi, czas, koszty

AGENDA SPOTKANIA>>>

Więcej informacji:

www.kosmetyczni.pl 

kosmetyczni 2018 partnerzy

W dniu 26 lutego 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (CAS 8018-01-7).

Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 27 kwietnia 2018, godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).

Dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (CAS 8018-01-7) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Acute 1, M-factor=10
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 1, M-factor=10

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji mankozeb pod kątem działania uczulającego na skórę, działania mutagennego na komórki rozrodcze, rakotwórczości, działania szkodliwego na rozrodczość, działania toksycznego na narządy docelowe – powtarzane narażenie oraz zagrożeń dla środowiska.

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Chemia i biznes
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK