THETA Doradztwo Techniczne

PL

szkolenia 01

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy czyli KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o dofinansowaniu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 

O dofinansowanie z KFS może wystąpić każdy pracodawca, w rozumieniu przepisów ustawy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, który zamierza inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS powinni skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy, stosownym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności by uzyskać odpowiedni formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

W 2020 roku na funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono ponad 246 milionów złotych, czyli ponad 18 milionów więcej niż w roku ubiegłym.

Warto pamiętać, że środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis, a łączna wartość takiej pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro w okresie 3 lat kalendarzowych. Jeżeli korzystali Państwo z pomocy de minimis, należy sprawdzić wysokość pozyskanych środków.

THETA Doradztwo Techniczne, tak samo jak w latach ubiegłych, również w roku 2020 oferuje wsparcie w ubieganiu się o fundusze z KFS, które mogą przeznaczyć Państwo na zrealizowanie szkoleń z naszej bogatej oferty.

Więcej szczegółów dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wysokości środków oraz zasadach ich podziału znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

W sprawie szkoleń realizowanych przez THETA Doradztwo Techniczne finansowanych w ramach funduszy z KFS prosimy o kontakt Panią Justyną Krajewską Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

10 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia czyli tzw. pierwsza poprawka do załącznika VIII CLP. Rozporządzenie oficjalnie przesuwa termin implementacji wymagań zawartych w załączniku VIII CLP, w odniesieniu do mieszanin konsumenckich, na 1 stycznia 2021 oraz jednoznacznie wprowadza pewne zmiany w samej treści załącznika VIII. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie>>>

Transport pestycydów wymaga odpowiedniego przygotowania. Większość pestycydów zaliczona jest do towarów stwarzających zagrożenie w transporcie.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie transportu drogowego, w tym także pestycydów, jest Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2019, poz. 769). Wszystkie pestycydy, które zgodnie z odpowiednimi kryteriami zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie drogowym, są wymienione w wykazie towarów niebezpiecznych w dziale 3.2 Umowy ADR.

Czytaj więcej>>>

ARTYKUŁ PDF>>>

 

KW PiW small

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik
do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Pobierz PDF>>>

RID news THETA

Dnia 20.11.2019 ogłoszono długo wyczekiwane OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. Poniżej link do strony z najnowszym Regulaminem RID 2019

Regulamin RID

baner ConExPest2020 news

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w:

 

TARGACH I KONFERENCJI BRANŻY DDD ConExPest 2020 oraz XXV-leciu PSPDDiD

14-15.05.2020

Centrum Targowe PARK Toruń

 

Targi i konferencja ConExPest 2020 to największa międzynarodowa impreza dla sektora DDD w Polsce. Organizowana jest co trzy lata przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji i odbywa się w różnych miastach w Polsce. Wystawcy biorący udział w targach reprezentują producentów z Polski i zagranicy.

 

W programie:

- wystawa najnowszych preparatów przeznaczonych do zwalczania szkodników

- wystawa i prezentacje najnowszego sprzętu przeznaczonego do ochrony przed szkodnikami

- prezentacje najnowszych technik zwalczania szkodników

- konferencja poświęcona ochronie ludzi, terenów, budynków i obiektów przed organizmami szkodliwymi

- uroczyste spotkanie z okazji XXV-lecia SPDDiD

- kulturalne i integracyjne imprezy towarzyszące

  baner ConExPest 2020 dol

Wystawcy biorący udział w targach reprezentują producentów z Polski i zagranicy.

 

Formularz zgłoszenia>>>

Więcej informacji na temat ConExPest 2020 można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: http://conexpest.pl

 

 

Dane kontaktowe:
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
tel./fax: +22 633 60 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.pspddd.pl 

 

Budowa oraz właściwości fizyczne i chemiczne substancji determinują w istotnym stopniu jej przenikanie przez skórę. Temat ten jest jednak często pomijany lub bagatelizowany, a ma istotne znaczenie podczas oceny bezpieczeństwa czy oceny ryzyka w zagadnieniach toksykologii stosowanej. Warto zauważyć, że wpływ budowa i właściwości chemiczne substancji determinują jej sposób wchłaniania przez skórę, co jest uwidocznione dopiero w zmodyfikowanej postaci I prawa Ficka.

Dwa podstawowe sposoby wchłaniania dermalnego ksenobiotyków to transport transepidermalny, który zachodzi przez warstwy komórek naskórka i przestrzenie międzykomórkowe oraz transport transfolikularny, który zachodzi przez przydatki skóry. W celu lepszego zrozumienia tego zagadnienia i zauważenia wpływu budowy oraz właściwości fizycznych i chemicznych substancji w odniesieniu do wchłaniania przez skórę należy dokładniej omówić transport transepidermalny i zmodyfikowaną postać I prawa Ficka.

Czytaj więcej>>>

ARTYKUŁ PDF>>>

 

KW PiW small

Ukazało się zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz. U. 2019, poz. 2302), które wchodzi w życie 10 grudnia b.r. Dokument zawiera między innymi formularze, które będą stosowane do kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiednio dla przewozu drogowego, żeglugą śródlądową oraz koleją.

W przypadku transportu drogowego, formularze zostały podzielone na dwie części – Część A będzie obowiązywać podczas kontroli na drodze, a Część B podczas kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika przewozu. Zgodnie z tym, uczestnicy przewozu będą ponosili odpowiedzialność w ramach swoich obowiązków wskazanych w dziale 1.4 Umowy ADR.

Lista kontrolna w miejscu prowadzenia działalności uwzględnia nadawcę, podmiot wykonujący przewóz, odbiorcę, załadowcę, pakującego, napełniającego, rozładowcę oraz użytkownika kontenera-cysterny.

W formularzu znajdują się zapytania o wyznaczonego doradcę, składanie sprawozdań rocznych, przeszkolenie pracowników, wystawianie dokumentów, pakowanie, napełnianie, załadunek oraz nadanie.

Tekst rozporządzenia>>>

Z końcem listopada 2019 r w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazały się poniższe decyzje:

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1959 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia fosforanu srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1960 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia zeolitu srebrowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7.

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1973 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia zeolitu srebrowo-miedziowego jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7.


Zgodnie z powyższymi dokumentami nie zatwierdza się substancji:

  • fosforanu srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowego [CAS: 265647-11-8]
  • zeolitu srebrowego [CAS: 130328-18-6] 
  • zeolitu srebrowo-miedziowego [CAS: 130328-19-7]

jako substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 2 i 7. Substancje nie wykazały wystarczającej skuteczności.

 

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) przedłużająca ważność zatwierdzenia IPBC w grupie produktowej 8 na okres wystarczający do rozpatrzenia wniosków o odnowienie zatwierdzeń


Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1969 z dnia 26 listopada 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia IPBC do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8. Dokument przedłużył ważność zatwierdzenia substancji czynnej IPBC do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 do 31 grudnia 2022 roku.

 

biocydy baner WWW THETA

 VII konf przem chem bud 2019


Termin: 3 grudnia 2019 r.

Lokalizacja: GF Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

 

Celem Konferencji jest:

• przekazanie informacji o aktualnościach w branży chemii budowlanej
• stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
• integracja branży
• umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

W Konferencji wezmą udział:

• właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
• menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii budowlanej
• pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii budowlanej
• przedstawiciele nauki

 

Program>>>

Formularz zgłoszenia>


ORGANIZATOR:

EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96
01-248 Warszawa
tel./faks: +48 22 253 81 01

 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG