THETA Doradztwo Techniczne

PL

Substancje stanowiące żywność lub pasze uznane za bezpieczne i włączone do załącznika I rozporządzenia 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

Substancje czynne składające się wyłącznie z żywności lub pasz przeznaczonych do stosowania jako atraktanty lub repelenty w produktach biobójczych korzystały z wyłączenia i mogły być stosowane przez Państwa członkowskie na mocy art. 6 rozporządzenia 1451/2007 w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych.

Czytaj więcej na naszym BLOGu>>>

 

biocydy baner WWW THETA

 

Od 1 stycznia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe wytyczne dotyczące rejestracji substancji dostarczanych w formie nano. Wszyscy producenci i importerzy nano substancji mają obowiązek zaktualizowania danych w swoich dokumentach rejestracyjnych zgodnie z rozporządzeniem UE z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji. Celem wprowadzenia zmian jest upewnienie się, że firmy dostarczają wystarczających informacji, aby wykazać bezpieczne stosowanie swoich nanoform w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących rejestracji dotyczących nanoform, co oznacza, że do 1 stycznia 2020 r. rejestrujący powinni zaktualizować swoją dokumentację o informacje dotyczące nanoformy.

Wiecej informacji na ten temat można znaleźć tu: https://echa.europa.eu/pl/-/get-ready-for-new-reach-requirements-for-nanomaterials 

oferta pracy REACH WWW

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY 

CV oraz list motywacyjny w językach: polskim i angielskim proszę kierować na adres:


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 30. listopada 2019 r.


THETA zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez THETA Doradztwo Techniczne w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

 

 

Od ponad 2 lat, czyli od chwili gdy Wielka Brytania formalnie zawiadomiła Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej sytuacja przedsiębiorstw na rynku brytyjskim jest niepewna. Już dziś przedsiębiorcy, zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z UE odczuwają niedogodności związane z nieuregulowanym rozstaniem, a także z tym, co bez względu na rodzaj scenariusza rozstania może dalej nastąpić. Szczególnie, iż informacji na temat dróg rozwiązania wielu problemów legislacyjnych w branży związanej z produktami chemicznymi nie na zbyt wiele.

Jak THETA może Ci pomóc?

Poznaj szczegóły oferty>>>

biocidesday19

Już 29 października odbędzie się w Europejskiej Agencji Chemikaliów spotkanie dotyczące najnowszych kierunków rozwoju i problemów związanych z rejestracją produktów biobójczych.
Spotkanie można również śledzić online na stronach Agencji.

Wszelkie informacje i materiały dostępne są na stronie ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/biocides-day-2019 

oferta pracy REACH WWW

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

CV oraz list motywacyjny w językach: polskim i angielskim proszę kierować na adres:


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 30. listopada 2019 r.


THETA zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez THETA Doradztwo Techniczne w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

 

 

cover bigger

Każdego roku w październiku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy we wszystkich państwach UE obchodzą Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Tegorocznym tematem przewodnim, wyznaczonym przez kampanię informacyjną realizowaną w latach 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, jest zarządzanie substancjami chemicznymi w miejscu pracy.

Szacuje się, że ok. 30 000 substancji chemicznych i ich mieszanin jest w ciągłym użytku w państwach UE.

Jak wynika z badania ESENER-2 EU-OSHA, czynniki te występują w wielu miejscach pracy. Ponad 38% przedsiębiorstw w UE zgłasza, że ich pracownicy przez większość czasu pracy są narażeni na substancje chemiczne lub biologiczne w postaci płynów, oparów czy też pyłu.

Szczegóły dot. kampanii przeczytają Państwo na naszym BLOGu>>>

baner karty sds

30 października 2019 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1691 zmieniające załącznik V do Rozporządzenia REACH. Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zawiera wykaz substancji, które są zwolnione z obowiązku rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) tego rozporządzenia.


W punkcie 12 znajdują się obecnie:

- biogaz powstały w wyniku tego samego procesu, co produkt pofermentacyjny lub z innych procesów fermentacji beztlenowej;

- kompost powstały w procesie rozkładu tlenowego podobnych materiałów biodegradowalnych.

W związku z powyższym stwierdzono, że produkt pofermentacyjny, który nie jest odpadem lub przestał być odpadem, powinien być również wymieniony w tym załączniku. Rozporządzenie 2019/1691 jasno określa, że produkt pofermentacyjny jest zwolniony z obowiązku rejestracji, z powodów analogicznych do tych, które uzasadniają istniejące zwolnienie dotyczące kompostu i biogazu.

30 października 2019 r. wchodzi w życie również Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1692 w sprawie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia REACH. Komisja Europejska uznała, że w celu zapewnienia równości między podmiotami zajmującymi się produkcją lub wprowadzaniem do obrotu substancji wprowadzonych i niewprowadzonych konieczne jest określenie ostatecznego terminu, do którego można stosować przepisy określające korzystne warunki rejestracji substancji wprowadzonych po wygaśnięciu systemu przejściowego tj. po 31 maja 2018 r. Graniczną datą na korzystanie z rejestracji wstępnych jest 31 grudnia 2019 r. Natomiast po tej dacie procedura „Inquiry” (procedura zapytania) będzie miała zastosowanie do wszystkich substancji wprowadzonych i niewprowadzonych.

Szerzej na temat ogłoszonych zmian w rozporządzeniu REACH oraz planowanych w rozporządzeniu CLP (projekt 14 ATP) i ich wpływie na przedsiębiorców opowiemy na najbliższym szkoleniu pt.: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP.

Zespół THETA

Przyzwyczailiśmy się do niemal jednolitej dokumentacji produktów w obrębie całego rynku Unii Europejskiej. Karty charakterystyki, oceny bezpieczeństwa, jednolita klasyfikacja i podobne wymagania formalne. W połączeniu z brakiem fizycznych granic oraz barier celnych to układ prawie idealny. Jednak na wschód od granic Unii Europejskiej panują inne zasady i inne przepisy, które zmieniają się często w zależności od kraju.

Największy na wschód od granicy UE jest oczywiście rynek Federacji Rosyjskiej. Większość towarów sprzedawanych w Rosji musi być zgodna z tamtejszymi standardami, nawet jeśli nie jest wymagana certyfikacja obowiązkowa.

Szacuje się, że certyfikacji obowiązkowej podlega prawie 80% produktów, zarówno produkowanych w kraju, jak i importowanych.

Trochę historii

Większość norm GOST (ros. Государственный стандарт, Gosudarstwiennyj standard – norma państwowa) ma źródło jeszcze w przepisach ZSRR, gdzie całościowy system normalizacji został stworzony w latach 60. XX w. Rozpoczęto wówczas ujednolicanie norm i tworzenie państwowych GOST-ów. Wraz z rozwojem technologicznym kolejnych dziedzin życia normalizacji podlegały kolejne obszary, co doprowadziło do powstania zbiorów standardów dużych systemów norm technicznych. Istniały odrębne systemy norm państwowych (GOST), republikańskich (w republikach ZSRR – RST), norm branżowych (OST) i norm zakładowych (STP). W latach 90. rozpoczęto harmonizację rosyjskich norm i standardów (GOST-ów). Podzielono je na normy obowiązkowe i dobrowolne, a także zezwolono na stosowanie w radzieckim, a później już rosyjskim, systemie normalizacji także norm krajowych obowiązujących w innych krajach oraz norm międzynarodowych. Zaczęto też niektóre normy międzynarodowe wdrażać do rosyjskiego systemu normalizacji. Obecnie funkcjonuje ogromna liczba przeróżnych GOST-ów, są one ciągle przeglądane, dostosowywane do postępu technologicznego i nowych wymagań gospodarczych oraz przystosowywane do powszechnie przyjętych norm międzynarodowych (np. GOST ISO 9001 lub GOST ISO 14001).(...)

Czytaj cały artykuł>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

Rozporządzenie REACH nakłada na Europejską Agencję Chemikaliów ECHA obowiązek przygotowania zalecenia uwzględniającego substancje priorytetowe z „Listy kandydackiej” SVHC, które należy włączyć do załącznika XIV do REACH – „Lista substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń”, a także proponowania Komisji Europejskiej wpisów do załącznika XIV dotyczących tych substancji, z uwzględnieniem opinii Komitetu państw członkowskich.

Dziewiąte zalecenie ECHA skierowane do Komisji Europejskiej obejmuje 18 substancji.

Substancje zostały uszeregowane priorytetowo na liście kandydackiej ze względu na ich nieodłączne właściwości w połączeniu z dużą ilością i szerokim zastosowaniem, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Niektóre z tych substancji nie są obecnie stosowane w Unii Europejskiej, ale mogłyby zastąpić inne substancje, które już znajdują się na liście zezwoleń (załącznik XIV). 

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim podejmie ostateczną decyzję o włączeniu substancji do listy zezwoleń oraz o terminach, w których przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o zezwolenie w ECHA.

Źródło>>>Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Polskie Stowarzyszenie P_Kosm_i_Det
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK
  • Chemia i biznes
  • DEMAG