THETA Doradztwo Techniczne

PL

baner VI konf przem chem bud 2018

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej:

4 grudnia 2018 r.

Golden Floor Millenium Plaza - Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

 

CELEM KONFERENCJI JEST:

 • przekazanie informacji o aktualnościach w branży chemii budowlanej
 • stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
 •  integracja branży
 •  umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

W KONFERENCJI UDZIAŁ WEZMĄ:

 •  właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
 •  menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii budowlanej
 •  pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii budowlanej
 •  przedstawiciele nauki

KOSZT UCZESTNICTWA:

dla 1 osoby z firmy – 350 zł + VAT

dla 2 osób z firmy – 650 zł + VAT

dla więcej niż 3 osób z firmy – 290 zł + VAT za 1 osobę

 

PROGRAM KONFERENCJI>>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>

 

ORGANIZATOR:
EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96
01-248 Warszawa
tel./faks: +48 22 253 81 01

 

We wrześniu 2018r. Komisja Europejska opublikowała pierwsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielenia pozwoleń unijnych dla 4 rodzin produktów biobójczych. Pozwolenia unijne wydawane są na podstawie artykułu 44 rozporządzenia 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Pozwolenie to wydawane jest przez Komisję Europejską w postaci rozporządzenia, obowiązującego bezpośrednio w każdym kraju Unii Europejskiej. Pozwolenie wydane w procedurze unijnej nie wymaga wzajemnego uznawania pozwoleń w żadnym kraju członkowskim.

Pierwsze rozpatrzone przez agencję ECHA wnioski dotyczą produktów przeznaczonych do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej (PT3) i zawierających jako substancję czynną jod lub jego związki. Wnioski zostały złożone w lipcu lub sierpniu 2015 r., zatem w przypadku pierwszych pozwoleń unijnych pełne procedury ich udzielenia trwały ok 3 lat.

Do rozporządzeń dołączono załączniki w postaci Charakterystyki Produktu Biobójczego – SPC. SPC poza podstawowymi danymi administracyjnymi zawiera również instrukcje stosowania produktu, informacje dotyczące pierwszej pomocy, środków zmniejszających ryzyko czy sposobów utylizacji odpadów.

PDF icon Lista pozwoleń wydanych w procedurze unijnej

Nowa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1622 w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych została opublikowana 29go października 2018 r. Jest to decyzja zbiorcza i dotyczy wielu substancji stosowanych dotychczas powszechnie w produktach biobójczych, w różnych grupach produktowych.

Substancje te nie uzyskały zatwierdzenia z dwóch, opisanych w decyzji powodów:
- wycofanie przez podmiot notyfikujący wniosku o zatwierdzenie substancji
- redefinicja nazwy substancji czynnej i jej tożsamości, dokonana na etapie i w wyniku oceny substancji. W tej sytuacji dana substancja może być dalej oceniana w programie przeglądu jednak pod inną nazwą lub nawet z innym nr CAS.

Podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie do obrotu produktów zawierających wspomniane substancje powinny potwierdzić u dostawcy status swojej substancji. W przypadku redefinicji i nowej tożsamości substancji, koniecznym może się okazać dokonanie zmiany w istniejącym pozwoleniu. W przypadku substancji nie wspieranych dalej w programie przeglądu, produkty biobójcze zawierające takie substancje można udostępniać tylko przez okres 12 miesięcy od daty decyzji o niezatwierdzeniu.

Pełna treść decyzji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1622&qid=1438240030415&from=EN 

 

PDF iconSubstancje objęte decyzją 2018/1622 o niezatwierdzeniu

kosmetyk

Po niemal 10 latach od opublikowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, od 1 stycznia 2019 r. zacznie najprawdopodobniej obowiązywać polska ustawa o produktach kosmetycznych.

Jest to najważniejszy, obok tekstu rozporządzenia kosmetycznego, akt prawny regulujący zasady funkcjonowania rynku kosmetyków.

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych szczegółowo reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkiem zgłaszania zakładów produkcyjnych do rejestru zakładów, funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, określa kompetencje organów odpowiedzialnych za nadzór, zawiera katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE oraz ustanawia zasady dostępu kompetentnych organów do systemu CPNP.

W celu uchronienia Państwa przed sankcjami karnymi proponujemy zwrócić szczególną uwagę na:

• posiadanie dla każdego produktu kosmetycznego pełnej dokumentacji – w tym Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (wraz z uwzględnieniem języka tej dokumentacji
• posiadania dossier produktu w języku polskim lub angielskim wraz z częścią B Raportu Bezpieczeństwa w języku polskim);
• właściwego oznakowania produktu - jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania – wyniki badań aplikacyjnych, aparaturowych i inne dane;
• notyfikację każdego produktu na europejskim portalu CPNP,
• sporządzenie i wdrożenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych (GMP);
• posiadanie systemu zbierania i analizowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu.

W razie wszelkich pytań służymy Państwu swoją pomocą. Oferujemy szerokie doradztwo kosmetyczne, weryfikacje etykiet, notyfikacje na portalu CPNP oraz audyty sprawdzające mające na celu przygotowanie Państwa do nowych wymagań prawnych.

Zespół THETA

13 atp

W dniu 5 października zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia  4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 zwane 13ATP, które zacznie obowiązywać 25 października 2018 r.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
- z dniem 1 grudnia 2019 r. tytuł drugiej kolumny załącznika VI zamieszczonego w rozporządzeniu CLP
- z dniem 1 maja 2020 r. m.in. :

   - tytuł przedostatniej kolumny załącznika VI zamieszczonego w rozporządzeniu CLP;
   - skreślenie pozycji odpowiadającej numerowi indeksowemu 607-414-00-6;
   - w klasyfikacji i oznakowaniu niektórych substancji (np.: chloranu sodu CAS 7681-52-9; bezwodnika bursztynowego CAS 108-30-5);
   - poprzez dodanie nowych substancji ze zharmonizowaną klasyfikację i oznakowaniem na poziomie unijnym (np.: kwasu salicylowego CAS 69-72-7; tetrametryny (ISO) CAS 7696-12-0)
   - dodanie informacji o wartości współczynnika M dla niektórych substancji (np.: masy poreakcyjnej 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS 55965-84-9);
   - dodanie wartości ATE i specyficznych stężeń granicznych dla niektórych substancji (np.: kolekalcyferolu CAS 67-97-0.

Na zasadzie odstępstwa substancje i mieszaniny mogą, przed dniem 1 maja 2020 r., być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z 13 ATP.

Źródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1480&from=PL 

Kodeks Pracy Art. 237 § 2. informuje, że „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Zawartość instrukcji BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcje BHP są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W przypadku prac związanych z materiałami niebezpiecznymi, instrukcje BHP powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji/ mieszanin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 41 ,,Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące...

Czytaj więcej na naszym blogu>>>

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006

baner news szk 1

Mamy przyjemność poinformować, że od września 2018 roku eksperci THETA prowadzą szkolenia otwarte również w Warszawie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów sukcesywnie powiększamy portfolio z ofertą wykładów i warsztatów odbywających się poza główną siedzibą firmy.

Już teraz serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu produktów biobójczych, rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz kosmetyków.

 

Aktualne szkolenia realizowane w Warszawie:

Produkty biobójcze – przepisy, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności

Wyroby - obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia REACH

Scenariusze narażenia – warsztaty praktyczne – tworzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia 

REACH i CLP-obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP

Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne

Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przygotuj się na zmiany 

Zasady wprowadzenia do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich, do codziennego użytku

 

Zapoznaj się z pełną ofertą szkoleń

>>>KALENDARZ SZKOLEŃ<<<

UL Baner konferencja chemia 2018

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach europejskiej kampanii informacyjnej

2018 – 2019 pn. “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, która odbędzie się 23 października w Łodzi, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką oddziaływania substancji chemicznych na organizm człowieka, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu pozazawodowym. Prelegentami są pracownicy naukowi, specjaliści i praktycy, którzy podzielą się z Państwem ważną wiedzą i swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Wstęp na konferencję jest wolny. Rejestracja udziału odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszenia, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji: http://chemia.ciop.pl 

Zaproszenie>>>

Program>>>

Formularz rejestracji>>>

Organizatorzy:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Uniwersytet Łódzki
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi

interseroh szk tlo 2

Szanowni Państwo,

INTERSEROH i THETA Doradztwo Techniczne serdecznie zapraszają na cykl czterech szkoleń stacjonarnych poświęconych obowiązkom przedsiębiorców wprowadzających substancje chemiczne na rynek krajowy.

Tematyka ochrony środowiska bardzo często przeplata się z zagadnieniami związanymi z obrotem i gospodarką chemikaliami, tak więc jesteśmy przekonani, że zakres szkoleń okaże się dla Państwa interesujący.

Uwaga! Jeśli tematyka szkoleń odbiega od Państwa codziennych obowiązków służbowych zachęcamy do przekazania informacji o szkoleniach innym Pracownikom Państwa Firmy.
Ilość miejsca ograniczona! Mamy tylko 20 miejsc na każde szkolenie.

 

Szkolenie 02.10.2018 r. - Warszawa

Temat: „Przewóz towarów niebezpiecznych dla początkujących - wszystko o czym należy wiedzieć, aby wprowadzić ADR do przedsiębiorstwa”

Prowadzący: Joanna Puchalska-Gad, THETA Doradztwo Techniczne

Rejestracja i informacje o szkoleniu >> http://mentorhouse.pl 

 

 

Szkolenie 09.10.2018 r. - Warszawa

Temat: „Rozporządzenie kosmetyczne 1223/2009/WE w świetle nowej ustawy o produktach kosmetycznych - jak przygotować się do zmian”

Prowadzący: Marta Kuberska-Maciejewska, THETA Doradztwo Techniczne

Rejestracja i informacje o szkoleniu >> http://mentorhouse.pl/2018-10-09/ 

 

 

Szkolenie 16.10.2018 r. - Warszawa

Temat: „Chemikalia w różnych branżach przemysłowych - obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzeń REACH i CLP”

Prowadzący: Anna Królak, THETA Doradztwo Techniczne

Rejestracja i informacje o szkoleniu >> http://mentorhouse.pl/2018-10-16/ 

 

 

Szkolenie 25.10.2018 r. - Warszawa

Temat: „Karta charakterystyki i oznakowanie substancji/mieszanin niebezpiecznych - prawna podstawa bezpieczeństwa stosowania produktów chemicznych”

Prowadzący: Aleksandra Gendek, THETA Doradztwo Techniczne

Rejestracja i informacje o szkoleniu >> http://mentorhouse.pl/2018-10-25/ 

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Kwestie merytoryczne: Justyna Krajewska / (42) 253-01-01 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kwestie organizacyjne: Aleksandra Kwaśnik / (22) 742-10-29 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Chemia i biznes
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK