THETA Doradztwo Techniczne

PL

sprawozdanie ADRa

Zgodnie z art. 16.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania z takiej działalności. Zgodnie z art. 16.1 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, podmioty prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych są zobowiązane do składania rocznego sprawozdania z takiej działalności.

Jakie czynności przewozowe obejmuje sprawozdanie roczne? 

Zbierane dane powinny dotyczyć tylko towarów, które przyjechały/wyjechały na „pełnym ADR”, czyli pojazdem oznakowanym tablicami barwy pomarańczowej.

Formularz sprawozdania obejmuje następujące czynności przewozowe: 

 • Załadunek 
 • Przewóz 
 • Rozładunek 
 • Pakowanie 
 • Napełnianie 

Jako czynność pakowania przyjmuje się konfekcjonowanie materiałów niebezpiecznych do innych opakowań pojedynczych, w tym także DPPL i dużych opakowań.

Przewóz oznacza fizyczne dokonanie operacji transportowej. 

Napełnianie dotyczy cystern.

 

Sprawozdanie nie obejmuje towarów: 

 • zawartych w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach, 
 • przewożonych, ładowanych, rozładowywanych i pakowanych w ilościach nie wymagających oznakowania pojazdu (na zasadach wyłączeń), 
 • których przewóz odbywał się w całości poza terytorium Polski.   

 

Dla danych  liczbowych podawanych w sprawozdaniu obowiązują następujące jednostki metryczne: 

 • w przypadku materiałów stałych oraz gazów skroplonych i rozpuszczonych dane powinny być podane w kilogramach netto;
 • w przypadku materiałów ciekłych dane należy podawać w litrach, jako rzeczywistą ilość towaru;
 • w przypadku gazów sprężonych, adsorbowanych i chemikaliów pod ciśnieniem w litrach, jako pojemność wodną naczyń. 

 

Sprawozdanie może sporządzić i podpisać jedynie doradca posiadający ważne uprawnienia, a uczestnik przewozu potwierdza dane swoim podpisem.

Sprawozdanie należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego właściwego ze względu na siedzibę firmy.  

W tym roku ostatecznym terminem składania sprawozdań do ITD jest czwartek 28 lutego 2019 (decyduje data stempla pocztowego).Wzór formularza rocznego sprawozdania określony jest w Rozporządzeniu z 2012 roku http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000966/O/D20120966.pdf

 

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców ADR:

Joanna Puchalska-Gad
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 42 253 01 04; +48 733 562 170

Michał Maciejczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 42 253 01 04; +48 503 611 292

Aleksandra Gendek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 504 256 277

 

szkolenia 04

Szanowni Państwo,

od 2020 r. pojawi się nowy element na etykietach niebezpiecznych mieszanin - niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI). Obowiązek wygenerowania kodu będzie spoczywał m.in. na dalszych użytkownikach. Dodatkowo dalsi użytkownicy będą zobowiązani do przekazania danych związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia drogą elektroniczną w zharmonizowanym formacie XML utrzymywanym przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Zapraszamy na szkolenie DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP, na którym przedstawimy więcej informacji o tym obowiązku oraz innych, jakie spoczywają na podmiotach pełniących rolę dalszego użytkownika w łańcuchu dostaw.

Zachęcamy również do uczestnictwa w szkoleniach Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty oraz Scenariusze narażenia – warsztaty praktyczne – tworzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia, na których omówimy czy wprowadzone zmiany legislacyjne oraz niedawno zakończony ostatni etap rejestracji właściwej wymagają aktualizacji kart oraz kiedy i dla jakich produktów wymagany jest scenariusz narażenia.

 

Scenariusze narażenia – warsztaty praktyczne – tworzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia

Termin: 21.01.2019

Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów i użytkowników substancji chemicznych, osoby przygotowujące karty charakterystyki, osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka w firmie, BHP.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dokumentem jakim jest scenariusz narażenia, omówienie znaczenia scenariuszy narażenia u użytkownika substancji, nauka właściwego czytania i interpretacji informacji zawartych w scenariuszu narażenia, omówienie sytuacji gdy firma ma obowiązek przygotowania własnego scenariusza narażenia, nauka tworzenia scenariuszy narażenia.

Program szkolenia>>>

 

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE- warsztaty

Termin: 31.01.2019

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin - do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Program szkolenia>>>

 

DALSZY UŻYTKOWNIK- obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

Termin: 26.02.2019

Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Program szkolenia>>>

 

Zapoznaj się z pełną ofertą szkoleń

>>>KALENDARZ SZKOLEŃ<<<

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:
Justyna Krajewska
tel: 508 945 360
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

26 listopada w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (EU) 2018/1847 dotyczące o-fenylofenolu, które zmienia załącznik V Rozporządzenia Kosmetycznego 1223/2009.

Maksymalne dopuszczalne stężenie o-fenylofenolu jako substancji konserwującej dla produktów niespłukiwanych zostało obniżone z 0,2% do 0,15%. Nie uległo zmianie maksymalne dozwolone stężenie substancji w produktach spłukiwanych i wynosi 0,2%. Ponadto wskazano ostrzeżenia, które należy umieścić na oznakowaniu produktu zawierającego ten konserwant „Unikać kontaktu z oczami”.

Terminy przejściowe:

Począwszy od dnia 17 czerwca 2019 r. nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych niespełniających warunków rozporządzenia.

Począwszy od dnia 17 września 2019 r. nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych niespełniających warunków rozporządzenia.

Link do polskiej wersji ww. rozporządzenia:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&from=EN 

nowa ust prod kosm 2018

Szanowni Państwo,

Zgodnie z naszą zasadą wcześniejszego informowania o wszelkich nowościach oraz nowych obowiązkach prawnych, przekazujemy Państwu niniejsze pismo, w celu przygotowania się do zmian.

Po niemal 10 latach od opublikowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, 29 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Ustawę o produktach kosmetycznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.. Jest to najważniejszy, obok tekstu rozporządzenia kosmetycznego, akt prawny regulujący zasady funkcjonowania rynku kosmetyków w Polsce. Szczegółowo reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkiem zgłaszania zakładów produkcyjnych do rejestru zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne, kwestie związane z funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, określa kompetencje organów odpowiedzialnych za nadzór, zawiera katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE oraz ustanawia zasady dostępu kompetentnych organów do systemu CPNP.

W celu uchronienia Państwa przed sankcjami karnymi proponujemy zwrócić szczególną uwagę na:

 • posiadanie dla każdego produktu kosmetycznego pełnej dokumentacji – w tym Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (z uwzględnieniem języka tej dokumentacji - posiadania dossier produktu w języku polskim bądź angielskim, części B Raportu w języku polskim);
 • właściwego oznakowania produktu - jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania – wyniki badań aplikacyjnych, aparaturowych i inne dane; dostępność na etykiecie niezbędnych zgodnie z prawem informacji w języku polskim,
 • notyfikację każdego produktu na europejskim portalu CPNP,
 • sporządzenie i wdrożenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych (GMP);
 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zgłoszeniami działań niepożądanych i ciężkich działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kosmetyków.


Zgodnie z zapisami nowej ustawy wytwórcy produktów kosmetycznych (zarówno „osoby odpowiedzialne”, które samodzielnie wytwarzają produkty kosmetyczne jak i firmy wytwarzające kosmetyki na zlecenie, niewprowadzające kosmetyków pod własna marką) mają obowiązek złożenia wniosku o wpis zakładu do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne. Minister właściwy do spraw zdrowia określi niezwłocznie, w drodze rozporządzenia formę procedury wnioskowania przez podmiot. Dalsze informacje w tym zakresie będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Prosimy pamiętać, że w ustawie wskazano na okresy przejściowe tylko w odniesieniu do;

 •  dostosowania języka dokumentacji produktu kosmetycznego - 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 •  złożenia wniosku o wpis zakładu do wykazu – dla obecnych wytwórców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych - 9 miesięcy na wpis od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zaś 30 dni dla nowych wytwórców.

W razie wszelkich pytań służymy Państwu swoją pomocą.

Oferujemy szerokie doradztwo kosmetyczne, weryfikacje etykiet, oceny bezpieczeństwa produktów, notyfikacje na portalu CPNP oraz audyty sprawdzające.

Zespół THETA

baner VI konf przem chem bud 2018

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej:

4 grudnia 2018 r.

Golden Floor Millenium Plaza - Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

 

CELEM KONFERENCJI JEST:

 • przekazanie informacji o aktualnościach w branży chemii budowlanej
 • stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
 •  integracja branży
 •  umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

W KONFERENCJI UDZIAŁ WEZMĄ:

 •  właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
 •  menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii budowlanej
 •  pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii budowlanej
 •  przedstawiciele nauki

KOSZT UCZESTNICTWA:

dla 1 osoby z firmy – 350 zł + VAT

dla 2 osób z firmy – 650 zł + VAT

dla więcej niż 3 osób z firmy – 290 zł + VAT za 1 osobę

 

PROGRAM KONFERENCJI>>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>

 

ORGANIZATOR:
EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96
01-248 Warszawa
tel./faks: +48 22 253 81 01

 

We wrześniu 2018r. Komisja Europejska opublikowała pierwsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielenia pozwoleń unijnych dla 4 rodzin produktów biobójczych. Pozwolenia unijne wydawane są na podstawie artykułu 44 rozporządzenia 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Pozwolenie to wydawane jest przez Komisję Europejską w postaci rozporządzenia, obowiązującego bezpośrednio w każdym kraju Unii Europejskiej. Pozwolenie wydane w procedurze unijnej nie wymaga wzajemnego uznawania pozwoleń w żadnym kraju członkowskim.

Pierwsze rozpatrzone przez agencję ECHA wnioski dotyczą produktów przeznaczonych do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej (PT3) i zawierających jako substancję czynną jod lub jego związki. Wnioski zostały złożone w lipcu lub sierpniu 2015 r., zatem w przypadku pierwszych pozwoleń unijnych pełne procedury ich udzielenia trwały ok 3 lat.

Do rozporządzeń dołączono załączniki w postaci Charakterystyki Produktu Biobójczego – SPC. SPC poza podstawowymi danymi administracyjnymi zawiera również instrukcje stosowania produktu, informacje dotyczące pierwszej pomocy, środków zmniejszających ryzyko czy sposobów utylizacji odpadów.

PDF icon Lista pozwoleń wydanych w procedurze unijnej

Nowa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1622 w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych w produktach biobójczych została opublikowana 29go października 2018 r. Jest to decyzja zbiorcza i dotyczy wielu substancji stosowanych dotychczas powszechnie w produktach biobójczych, w różnych grupach produktowych.

Substancje te nie uzyskały zatwierdzenia z dwóch, opisanych w decyzji powodów:
- wycofanie przez podmiot notyfikujący wniosku o zatwierdzenie substancji
- redefinicja nazwy substancji czynnej i jej tożsamości, dokonana na etapie i w wyniku oceny substancji. W tej sytuacji dana substancja może być dalej oceniana w programie przeglądu jednak pod inną nazwą lub nawet z innym nr CAS.

Podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie do obrotu produktów zawierających wspomniane substancje powinny potwierdzić u dostawcy status swojej substancji. W przypadku redefinicji i nowej tożsamości substancji, koniecznym może się okazać dokonanie zmiany w istniejącym pozwoleniu. W przypadku substancji nie wspieranych dalej w programie przeglądu, produkty biobójcze zawierające takie substancje można udostępniać tylko przez okres 12 miesięcy od daty decyzji o niezatwierdzeniu.

Pełna treść decyzji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1622&qid=1438240030415&from=EN 

 

PDF iconSubstancje objęte decyzją 2018/1622 o niezatwierdzeniu

kosmetyk

Po niemal 10 latach od opublikowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, od 1 stycznia 2019 r. zacznie najprawdopodobniej obowiązywać polska ustawa o produktach kosmetycznych.

Jest to najważniejszy, obok tekstu rozporządzenia kosmetycznego, akt prawny regulujący zasady funkcjonowania rynku kosmetyków.

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych szczegółowo reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkiem zgłaszania zakładów produkcyjnych do rejestru zakładów, funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, określa kompetencje organów odpowiedzialnych za nadzór, zawiera katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE oraz ustanawia zasady dostępu kompetentnych organów do systemu CPNP.

W celu uchronienia Państwa przed sankcjami karnymi proponujemy zwrócić szczególną uwagę na:

• posiadanie dla każdego produktu kosmetycznego pełnej dokumentacji – w tym Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego (wraz z uwzględnieniem języka tej dokumentacji
• posiadania dossier produktu w języku polskim lub angielskim wraz z częścią B Raportu Bezpieczeństwa w języku polskim);
• właściwego oznakowania produktu - jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania – wyniki badań aplikacyjnych, aparaturowych i inne dane;
• notyfikację każdego produktu na europejskim portalu CPNP,
• sporządzenie i wdrożenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych (GMP);
• posiadanie systemu zbierania i analizowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu.

W razie wszelkich pytań służymy Państwu swoją pomocą. Oferujemy szerokie doradztwo kosmetyczne, weryfikacje etykiet, notyfikacje na portalu CPNP oraz audyty sprawdzające mające na celu przygotowanie Państwa do nowych wymagań prawnych.

Zespół THETA

13 atp

W dniu 5 października zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia  4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 zwane 13ATP, które zacznie obowiązywać 25 października 2018 r.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:
- z dniem 1 grudnia 2019 r. tytuł drugiej kolumny załącznika VI zamieszczonego w rozporządzeniu CLP
- z dniem 1 maja 2020 r. m.in. :

   - tytuł przedostatniej kolumny załącznika VI zamieszczonego w rozporządzeniu CLP;
   - skreślenie pozycji odpowiadającej numerowi indeksowemu 607-414-00-6;
   - w klasyfikacji i oznakowaniu niektórych substancji (np.: chloranu sodu CAS 7681-52-9; bezwodnika bursztynowego CAS 108-30-5);
   - poprzez dodanie nowych substancji ze zharmonizowaną klasyfikację i oznakowaniem na poziomie unijnym (np.: kwasu salicylowego CAS 69-72-7; tetrametryny (ISO) CAS 7696-12-0)
   - dodanie informacji o wartości współczynnika M dla niektórych substancji (np.: masy poreakcyjnej 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS 55965-84-9);
   - dodanie wartości ATE i specyficznych stężeń granicznych dla niektórych substancji (np.: kolekalcyferolu CAS 67-97-0.

Na zasadzie odstępstwa substancje i mieszaniny mogą, przed dniem 1 maja 2020 r., być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z 13 ATP.

Źródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1480&from=PL 

Kodeks Pracy Art. 237 § 2. informuje, że „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Zawartość instrukcji BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcje BHP są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W przypadku prac związanych z materiałami niebezpiecznymi, instrukcje BHP powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji/ mieszanin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 41 ,,Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące...

Czytaj więcej na naszym blogu>>>

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, Dane osobowe pozuskane za pomocą formularza kontaktu, przetwarzane są w celu  udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie oraz w celu marketingu usług własnych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się  w na naszej stronie w zakładce o nazwie: RODO 

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

 • Chemia i biznes
 • Wydział Chemii UŁ
 • PZPK
 • INTERSEROH
 • PZPFiK