Karty charakterystyki i oznakowanie opakowań

Karty Charakterystyki

    Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem w sferze informowania o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem jest - zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2008/WE [REACH] - karta charakterystyki. (ang. MSDS, Material Safety Data Sheet; niem. Sicherheitsdatenblatt).

Podstawowym celem sporządzania Karty Charakterystyki jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Wraz z postępem rejestracji substancji w systemie REACH Karta Charakterystyki jest powiększana o dodatkowe elementy mające zapewnić rzetelny opis zagrożeń i sposobów ochrony przed nimi w postaci scenariuszy narażania.

Karty Charakterystyki przeznaczone są przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedozwolone jest stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez wymaganej dla nich karty charakterystyki.

 
Karta Charakterystyki powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp.). Za prawidłowość przygotowania i wprowadzenia do obrotu dobrej Karty Charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu chemicznego. Ponadto, Karta Charakterystyki powinna być aktualizowana i uzupełniona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

    Od 1 grudnia 2010 r. obowiązuje nowy wzór karty charakterystyki zgodny z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji 453/2010/WE.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze przedziały czasowe, w jakich należy dokonać zmian w kartach charakterystyki, klasyfikacji i oznakowaniu substancji i/lub mieszanin zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE oraz 453/2010/WE.
 


Karta Charakterystyki - podstawowy dokument Twój i Twojego odbiorcy

    Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi ekspertów, reprezentujących wszystkie niezbędne obszary wiedzy zarówno technicznej, jak i prawnej, THETA Doradztwo Techniczne jest w stanie zapewnić, iż dokumentacja Państwa produktów będzie opracowana zawsze rzetelnie i zgodnie z aktualnymi przepisami – zarówno unijnymi jak i krajowymi.
 
Oferujemy:
 • ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym przygotowanym specjalnie dla Państwa firmy
 • opracowywanie kart charakterystyki na podstawie pierwotnych danych (receptury),
 • opracowywanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z innych języków obcych z dostosowaniem jej do wszystkich szczegółowych przepisów polskich i UE.
 • przygotowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008.
 • opracowanie kart charakterystyki w innych językach np. w j. angielskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, ukraińskim, węgierskim itp.

Karty Charakterystyki - przykłady

    Tu znajdziecie Państwo przykładowe karty charakterystyki w różnych językach.  MSDS - przykłady.

Oznakowanie opakowań

     Niezależnie od obowiązków sporządzenia karty charakterystyki, opakowania wszystkich substancji i mieszanin niebezpiecznych powinny być odpowiednio opisane i oznakowane - zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi. Treść oznakowania, wielkość i rodzaj znaków bezpieczeństwa zależy nie tylko od zagrożeń, jakie stwarza dany produkt, ale i od wielkości opakowań, rodzaju produktu i wielu innych wymagań prawnych.
Szczegółowe zasady oraz możliwości pewnych wyłączeń m.in. np. ze względu na wielkość opakowań opisano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445) oraz rozporządzeniu CLP (WE) 1272/2008.

 

W ramach współpracy w zakresie spełnienia wymagań związanych z prawidłowym oznakowaniem opakowań produktów niebezpiecznych, a tym samym uniknięcia zarzutów inspekcji kontrolnych oraz odbiorców oferujemy:
 • ocenę posiadanych przez Państwa oznakowań (etykiet) produktów chemicznych – wszystkich kategorii - pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym przygotowanym specjalnie dla Państwa firmy
 • opracowywanie nowych oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki i/lub danych o produktach,
 • aktualizację istniejących oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki i/lub danych o produktach,
 • opracowanie nowych oznakowań zgodnych z obowiązującymi przepisami rozporządzenia
  CLP (WE) 1272/2008.

Nowatorski i sprawdzony program oceny dokumentacji połączony z raportem i harmonogramem działań sprawi, iż ocenione będą wszystkie aspekty prawne związane z wprowadzaniem do obrotu Państwa produktów. Dzięki temu zidentyfikowane i ocenione będą wszystkie te elementy działalności związane z bezpieczeństwem, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania dokumentacji zarówno na potrzeby Państwa klientów, jak i zgodnie z wymaganiami inspekcji i instytucji kontrolnych. 

Jednocześnie zapewniamy stały monitoring przepisów krajowych i unijnych pod kątem zmian istotnych dla zachowania aktualności dokumentacji Państwa produktów i na podstawie wspólnych ustaleń dokonujemy odpowiednich zmian i aktualizacji dokumentów.

Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi ekspertów, reprezentujących wszystkie niezbędne obszary wiedzy zarówno technicznej, jak i prawnej, THETA Doradztwo Techniczne jest w stanie zapewnić prawidłowe opracowanie kart charakterystyki, jak również przygotowanie oznakowania etykiet produktów chemicznych.
 
>> Jeśli masz pytania - napisz do nas

  Oferta MSDS-CLP_do pobrania (1,1 MB)