THETA Doradztwo Techniczne

PL

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa podczas:

- zapisu na organizowane przez nas wydarzenia: szkolenia, konferencje, webinaria,
- zapisu do wydawanego przez THETA newslettera
- składanego przez Państwa zamówienia na nasz kwartalnik i oferowane usługi,
- podpisywania umowy na realizację oferowanych usług,
- kontaktów telefonicznych, mailowych oraz przez stronę internetową.

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Krótkiej 29 A, nr telefonu 42 253 01 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy i regulaminów przez Państwa zaakceptowanych, a znajdujących się przy oferowanych przez nas usługach, jak i do kontaktu z Państwem w przypadku wysłania do nas wiadomości za pomocą stron www, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi za pośrednictwem systemu do rozsyłania newslttera
- obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo wysyłają poprzez formularz kontaktowy,
- kontaktowania się z Państwem w celach wynikających z umowy,
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- kontaktowania się z Państwem w celach rachunkowych,
- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu THETA

Jeśli się na to Państwo zgodzili, to przetwarzamy dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies,
- kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób. Firma THETA będzie przetwarzać te dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana zgoda.

Nie udostępniamy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim jak i nie przekazujemy ich do państw trzecich.

W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas analizowany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do ujawnienia tym podmiotom żądanych danych.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać najkrócej jak to jest możliwe. W zależności od rodzaju zamówionej usługi czas przetwarzania danych jest następujący:

- w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
- dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes,
- dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.


Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zespół THETA 

Aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu to od wielu lat jedna z najpopularniejszych substancji czynnych wykorzystywanych w dezynfekcji. W rejestrze produktów biobójczych funkcjonuje obecnie ok. 400 pozwoleń na obrót produktami zawierającymi tę substancję. W związku z zatwierdzeniem podchlorynu sodu do stosowania w produktach biobójczych w grupach 1-5 wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki dezynfekcji muszą pamiętać o konieczności złożenia wniosku rejestracyjnego, zgodnego z rozporządzeniem 538/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W przypadku produktów obecnych już na rynku odpowiedni wniosek (o wydanie pozwolenia, o wzajemne uznanie pozwolenia lub o taki sam produkt biobójczy) musi być złożony do dnia zatwierdzenia substancji czynnej, jaką jest podchloryn sodu tj. 01.01.2019r. W przypadku niezłożenia wniosku w tym terminie istniejące pozwolenia na obrót produktami biobójczymi wygasną z terminem 180 dni od dnia zatwierdzenia ostatniej substancji czynnej.

Zespół THETA

Szanowni Państwo,

Realizując politykę informacyjną naszej firmy publikujemy rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące obecności metanolu w płynach do spryskiwaczy i do odmrażania szyb samochodowych.

W dniu 18 kwietnia b.r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie 2018/589 wprowadzające zmiany w rozporządzeniu 1907/2006 zwanym REACH. W oparciu o opinie Komisja uznała, że obecność metanolu w płynach do spryskiwaczy i do odmrażania szyb samochodowych stwarza ryzyko dla zdrowia człowieka, którego nie można zaakceptować i któremu należy przeciwdziałać na poziomie unijnym. W związku z powyższym dodano nową pozycję do załącznika XVII REACH w brzmieniu:

metanol theta 21 05 2018

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji produktu kosmetycznego określa rozporządzenie 1223/2009/WE. Są one z sukcesem stosowane już od stycznia 2010 r., wówczas rozporządzenie weszło w życie i jest egzekwowane przez organy nadzoru od 11 lipca 2013 r. Obecnie finalizowane są prace nad ważnym projektem – ustawy o produktach kosmetycznych, która wprawdzie wprowadza niewiele nowych obowiązków, ale za to ustanawia katalog kar za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w rozporządzeniu.

Czytaj artykuł w pełnej wersji>>>

Wersja PDF>>>

KW PiW small

800x300 baner

Międzynarodowe normy ISO jako narzędzie uzasadniania deklaracji marketingowych w handlu międzynarodowym – głosem liderów projektów normalizacyjnych.

 

Jak wprowadzać kosmetyki na rynki o największym potencjale eksportowym

 

Aktualne regulacje oraz kierunki ich zmian

• klasyfikacje i definicje kosmetyków
• wprowadzanie do obrotu: procedury oraz instytucje odpowiedzialne
• składniki kosmetyków i ich regulacje (dozwolone, niedozwolone, ograniczenia)
• techniczne warunki produkcji
• dokumentacja produktu kosmetycznego
• rejestracja, oznakowanie i zgodności z lokalnymi regulacjami
• wymogi, czas, koszty

AGENDA SPOTKANIA>>>

Więcej informacji:

www.kosmetyczni.pl 

kosmetyczni 2018 partnerzy

W dniu 26 lutego 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (CAS 8018-01-7).

Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 27 kwietnia 2018, godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).

Dla substancji mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (CAS 8018-01-7) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Acute 1, M-factor=10
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 1, M-factor=10

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji mankozeb pod kątem działania uczulającego na skórę, działania mutagennego na komórki rozrodcze, rakotwórczości, działania szkodliwego na rozrodczość, działania toksycznego na narządy docelowe – powtarzane narażenie oraz zagrożeń dla środowiska.

W dniu 12 marca 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów ogłosiła konsultacje społeczne odnośnie zharmonizowanej klasyfikacji dla następujących substancji:

1. 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad (CAS 907204-31-3)
2. m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene (WE 202-987-5, CAS 101-90-6)
3. octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one; [OIT] (WE 247-761-7, CAS 26530-20-1)
4. oxathiapiprolin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone (CAS 1003318-67-9)

Termin zgłaszania uwag dla powyżej wymienionych substancji upływa 11 maja 2018, godz. 23.59 czasu EET (czasu w Helsinkach).

1. Dla substancji 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad (CAS 907204-31-3) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Acute 1, M-factor=1,
Aquatic Chronic 1, H410,Aquatic Chronic 1, M-factor=1

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad pod kątem zagrożeń fizycznych (z wyłączeniem klas: gazy łatwopalne, gazy utleniające, gazy pod ciśnieniem, substancje ciekłe łatwopalne, substancje ciekłe piroforyczne, substancje ciekłe utleniające, nadtlenki organiczne), zagrożeń dla zdrowia (z wyłączeniem działania uczulającego na drogi oddechowe oraz zagrożenia spowodowanego aspiracją), zagrożeń dla środowiska.

2. Dla substancji m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene (WE 202-987-5, CAS 101-90-6) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Acute Tox. 4, H302, Acute Tox. 3, H311, Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319, Skin Sens. 1, H317, Muta. 2, H341, Carc. 1B, H350, Aquatic Chronic 3, H412
ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene pod kątem toksyczności ostrej oraz rakotwórczości.

3. Dla substancji octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one; [OIT] (WE 247-761-7, CAS 26530-20-1) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):
Acute Tox. 3, H301, Acute Tox. 3, H311, Acute Tox. 2, H330, Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1, H318, Skin Sens. 1A, H317, Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Acute 1, M-factor=100, Aquatic Chronic 1, H410,Aquatic Chronic 1, M-factor=10,Skin Sens. 1A, H317; C ≥ 0.005 %

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji octhilinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one; [OIT] pod kątem toksyczności ostrej, działania żrącego/drażniącego na skórę, poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy, działania uczulającego na skórę (z SCL=0,005%), działania toksycznego na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (oraz zwrot EUH071), zagrożenia dla środowiska .

4. Dla substancji oxathiapiprolin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone (CAS 1003318-67-9) wnioskodawca zaproponował następującą zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie (CLH):

Aquatic Acute 1, H400; M=1
Aquatic Chronic 1, H410; M=1

ECHA zachęca wszystkie zainteresowane strony do zgłaszania uwag w odniesieniu do propozycji klasyfikacji substancji oxathiapiprolin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-1,3-thiazol-2-yl}piperidin-1-yl)-2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone pod kątem zagrożeń fizycznych, zagrożeń dla zdrowia (z wyłączeniem zagrożenia spowodowanego aspiracją), zagrożeń dla środowiska (z wyłączeniem zagrożenia stwarzającego zagrożenie dla warstwy ozonowej).

 

Po niemal 10 latach od opublikowania rozporządzeniem kosmetycznego 1223/2009/WE, od 1 czerwca 2018 r. zacznie najprawdopodobniej obowiązywać polska ustawa o produktach kosmetycznych. Jest to najważniejszy, obok tekstu rozporządzenia kosmetycznego akt prawny regulujący zasady funkcjonowania rynku kosmetyków. Ustawa nie przeszła jeszcze przez cały proces legislacyjny, ale wszystko wskazuje na to, że w aktualnie dostępnym tekście z 14.03.2018 r. nie zostaną wprowadzone żadne merytoryczne zmiany.

Projekt ustawy jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12294855/12412572/dokument333471.pdf


Projekt ustawy o produktach kosmetycznych szczegółowo reguluje m.in. kwestie związane z obowiązkiem zgłaszania zakładów produkcyjnych do rejestru zakładów, funkcjonowaniem Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych, określa kompetencje organów odpowiedzialnych za nadzór, katalog kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE oraz ustanawia zasady dostępu kompetentnych organów do systemu CPNP.

Zespół THETA

VIII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej

baner

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej.

Termin: 8 maja 2018 r.
Lokalizacja: Warszawa, Puławska Residence Hotel - ul. Puławska 361

Konferencja kierowana jest do:
- właścicieli, prezesów, dyrektorów zarządzających, menedżerów marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
- menadżerów decydujących o zakupach w firmach z branży chemii gospodarczej
- pracowników działów R&D firm przemysłu chemii gospodarczej
- przedstawicieli nauki

Celem jest:
- przekazanie informacji o aktualnym stanie branży chemii gospodarczej
- stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
- integracja branży
- umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

Koszt uczestnictwa:
- dla 1 osoby z firmy – 390 zł + VAT
- dla 2 osób z firmy – 365 zł + VAT za 1 osobę
- dla więcej niż 3 osób z firmy – 330 zł + VAT za 1 osobę

PROGRAM KONFERENCJI>>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>

Organizator:
EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa

kalendarium zmian 2018

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za kolejny rok współpracy. Wierzymy, że 2018 pozwoli na dalszy rozwój Państwa firmy a my będziemy dalej mogli być jego częścią.

Nowy rok to również perspektywa zmian i konieczność dopełnienia określonych obowiązków.

Realizując nasze motto: „Nasza wiedza, Twój sukces” przypominamy o nadchodzących terminach, związanych z wprowadzaniem do obrotu różnych rodzajów substancji i mieszanin chemicznych.

Pod poniższym linkiem publikujemy kalendarium zmian w przepisach prawnych i wynikających z nich obowiązków, jakie mogą Państwa czekać w najbliższym czasie.

http://www.theta-doradztwo.pl/images/pismo/pismo_THETA__2018.pdf

Zespół doradców
THETA Doradztwo Techniczne

Zadaj Pytanie

Zadaj nam pytanie. Za pomocą formularza kontaktowego możesz przesłać pytanie, na które odpowiemy na Twój adres e-mail.

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera "Aktualności Prawne w Przemyśle Chemicznym". Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Partnerzy:

  • Chemia i biznes
  • Wydział Chemii UŁ
  • PZPK
  • INTERSEROH
  • PZPFiK